Nya vindar kring visselblåsning
Arbetsmarknad 20 December, 2018

Nya vindar kring visselblåsning

Av: Ann-Katrin Dolium

Det nya EU-förslaget innebär ett krav för företag och organisationer att inrätta interna rapporteringssystem för visselblåsning. En särskild person eller avdelning som har som funktion att ta emot uppgifter om missförhållanden ska utses. Enligt förslaget ska alla företag med en omsättning på mer än 10 miljoner euro eller 50 anställda omfattas av förslaget om ett ökat skydd för visselblåsare. Redan i dag finns full yttrande­frihet och efterforskningsförbud inom offentliga organ. I den privata sektorn finns en utpräglad kritikrätt att påtala missförhållanden. Sedan den 1 januari 2017  finns en lagstiftning som ger anställda och inhyrd personal skydd mot repressalier vid påtalande om allvarligare missförhållanden.  Många företag och organisationer har ­redan i dag frivilligt skapat egna ­rapporteringssystem, dock inte alls i den utsträckning som direktivförslaget skulle innebära.

Nu startar även ett nytt ISO-projekt för att ta fram en standard för  rapporteringssystem.

Flera händelser har på senare tid påvisat vikten av att ha system som kan identifiera oegentligheter, såsom Barclays, Danske Bank och  Renault-Nissan för att nämna några.  Miljöbrott, korruption, sexuella trakasserier: ett visselblåsarsystem kan minska riskerna för skandaler och kvalitetssäkra en verksamhet – samtidigt som det är ett sätt att visa samhällsansvar.

I november 2018 träffades medlemsländer inom ISO för att diskutera upplägget för den allra första globala standarden för visselblåsning, Whistleblowing Management Systems – Guidelines. 45 länder har anmält intresse för att delta i arbetet, däribland Sverige. Avsikten med ISO-standarden är att skapa en ram för ett tydligt och robust visselblåsarsystem inom en organisation samt en skyddande miljö där människor kan rapportera oro vilket är avgörande för att effektivt förebygga och hantera oegentligheter. Det är nu tid  att gå från diskussionen om företag har ett system eller inte, till att diskutera hurdant systemet ska vara. Det vill säga vilka ska minimikraven vara för ett system som ska skydda visselblåsaren, den utpekade och främja ett samhälle och näringsliv där oegentligheter motverkas, både preventivt, och när sådana sker.

TCO/Unionen kommer att medverka i den svenska arbetsgruppen på SIS för framtagandet av standarden.

Ett visselblåsarsystem är viktigt för att få in information som man annars inte skulle få. När det till exempel gäller korruption och trakasserier är det frågor som är svåra att upptäcka om man inte blir tipsad. Det är viktigt att de känsliga ärendena som kommer in hanteras säkert och genomtänkt. För detta är ett system med högsta datasäkerhet viktigt. Det är också viktigt att den organisation som hanterar ärendena och utredningarna har kompetens för detta och att all information hanteras konfidentiellt. Det är  också ett sätt att visa medarbetare, partners och kunder att man är en organisation som tar sitt ansvar.

Just nu ser man att allt fler företag uppmanar även sina externa intressenter att rapportera misstankar om oegentligheter. Det är i linje med utvecklingen att företag  ökar sitt hållbarhetsfokus och tar ansvar utöver sina egna medarbetare.

Visselblåsarfrågor är i högsta grad en ledningsgruppsfråga och en styrelsefråga eftersom man genom den på ett avgörande sätt kan minska risker. Många styrelser och ledningsgrupper uppskattar att konkret veta vad som händer i organisationen. Visselblåsarfunktionen ger ofta information som annars är svår att komma åt, och som kan ha avgörande betydelse för hur företaget ska styras och vilka ändringsbehov som finns.

Den 6 februari på SIS i Stockholm organiserar Unionen med SIS och NMC – Nätverket för hållbart näringsliv ett frukostseminarium-  Startskott för den första visselblåsarstandarden – där olika aktörer kommer att belysa vikten av att ha ett fungerade system för visselblåsning på plats

 

Comments are closed.