Nej, sjukskrivning är inte "bra för hälsan"
Arbetsmiljö 16 December, 2016

Nej, sjukskrivning är inte "bra för hälsan"

Av: Stina Jakobsson

Riksrevisionen släppte nyligen en rapport med titeln ”Är sjukskrivning bra för hälsan?”. Svaret på den frågan är kort och gott: nej. Rapporten har gett upphov till kontroversiella rubriker i media och har vållat en hel del debatt.

Riksrevisionen har i sin rapport studerat 5000 sjukskrivna personer, där vissa beviljades en fortsättning med sjukpenning, och andra inte.  I rapporten studeras vilka effekter nekad sjukpenning har för individens:

  • Hälsa (mätt som vård- och läkemedelskonsumtion samt dödlighet)
  • Sysselsättning (mätt som arbetsinkomster)
  • Framtida användning av sjukförsäkringen

Riksrevisionen konstaterar att ett nekande av sjukpenning ”har positiva effekter för individens arbetsutbud” och vidare att ”inget stöd ges i rapporten för att nekad sjukskrivning, i genomsnitt, skulle påverka individens hälsa.”

Rapportförfattarna finner även att ett nekande av sjukpenning i ett pågående sjukfall minskar sannolikheten att få sjuk- och aktivitetsersättning framöver.

Provocerande rubriker

Som vanligt när torra nationalekonomiska metoder och resonemang möter frågor som ligger nära människors liv och välmående, väcks starka reaktioner. Rapporten har fått både svidande kritik och mer nyanserad sådan.

Rubriker som ”Nekad sjukpenning bra för karriär och plånbok”  och “Stoppad sjukskrivning kan vara en fördel för den sjukskrivna” framstår – med rätta – som oerhört provocerande för en förtvivlad människa som precis mist sin sjukpenning och undrar hur hen ska lyckas försörja sig framöver.

Att titta på hur nekad sjukpenning påverkar risken för dödlighet kan också tyckas oerhört cyniskt.

Självklart finns det så mycket fler sätt att mäta människors hälsa och välmående, än vad som görs i rapporten.

Endast omprövningar studeras

Det är dock viktigt att poängtera att de fall som studeras i rapporten är omprövningar. Det rör sig med andra ord om personer som Försäkringskassan bedömt som arbetsförmögna, och därför dragit in sjukpenningen för.

Det rör sig alltså om relativt friska personer i svårbedömda fall. För dessa personer har Riksrevisionen alltså funnit att ett nekande av sjukpenning ger högre framtida arbetsinkomster och oförändrad hälsa.

Med det sagt, är rapportens resultat knappast förvånande.

Att sjukskrivning ofta är väldigt destruktivt för individen, är knappast någon nyhet.

Det är väl känt att långvarig sjukfrånvaro är förknippad med en sämre anknytning till arbetsmarknaden, en sämre psykisk hälsa och ett sämre socialt liv. Med denna rapport visar Riksrevisionen även på vissa ekonomiska och hälsomässiga aspekter av detta.

Hållbart arbetsliv

Just därför är det så oroande att sjukfrånvaron nu ökar bland Unionens medlemmar. Och just därför jobbar vi på Unionen stenhårt för ett hållbart arbetsliv, där människor inte ska behöva bli sjuka av jobbet.

Ett hållbart arbetsliv är även ett arbetsliv där man kan fortsätta jobba i någon mån, även under perioder i livet då man av olika skäl inte kan prestera på samma nivå som vanligt.

Nej, sjukskrivning är inte “bra för hälsan”.

Men det är inte heller syftet med sjukförsäkringen. Som rapportförfattarna själva skriver, och hänvisar till socialförsäkringsbalken:

”Sjukförsäkringens syfte är att kompensera för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga som orsakats av sjukdom, och därmed ge individen möjlighet att tillfriskna i lugn och ro innan återgång i arbetslivet.”

Comments are closed.