Mer mångfald i företagen?
Arbetsmarknad 15 Februari, 2017

Mer mångfald i företagen?

Av: Ann-Katrin Dolium

Unionen välkomnar lagen om att större företag ska upplysa om den mångfaldspolicy som gäller styrelser och trädde i kraft 1 januari 2017. Det finns bra möjligheter för facklig påverkan i arbetet med att genomföra lagen på arbetsplatsen då det saknas precisa regler och kriterier för vad, vem och hur det hela ska gå till.

Vad menas med att upplysa om företagets mångfaldspolicy?  Företaget skall upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen med avseende på exempelvis ålder, kön, utbildning och yrkesbakgrund. Lagen säger att företagens bolagsstyrningsrapport (och alltså inte den särskilda hållbarhetsrapporten om en sådan finns) ska innehålla uppgifter om bolagets mångfaldspolicy när det gäller sammansättningen i styrande organ, målet med policyn, hur den har genomförts och resultatet av genomförandet. Om ett bolag som täcks av lagen inte tillämpar någon mångfaldspolicy, ska skälen för detta anges, s.k. comply or explain.

Ett svenskt bolag som tillämpar de regler om styrelsens sammansättning som finns i Svensk kod för bolagsstyrning[2], bör kunna upplysa om detta. Flera remissinstanser påpekade att företagsledningen inte kan föreskriva hur bolagsstämman ska rösta. Det var också den punkt som Sverige ständigt tog upp i arbetet i EUs rådsarbetsgrupp. Frågan löstes på ett så sätt att direktivet talar om upplysning om vilken mångfaldspolicy som tillämpas.

Vad är avsikten med lagen?

Syftet med bestämmelsen är att öka mångfalden i styrelserna. Genom att öka öppenheten när det gäller tillämpad mångfaldspolicy sätts, enligt direktivet, en indirekt press på företagen att öka mångfalden i styrelserna.

Det är viktigt att fokus inte endast är på kön; mångfald i tex. utbildning och  bakgrund är viktiga att ha med då det tillför annan kultur, andra perspektiv och tankesätt.

Hur kan facket bidra?

Lagen i nuvarande form ger stora möjligheter för facket att vara involverat i rapporteringsarbetet då den inte innehåller bestämmelser om vem ska upprätta en mångfaldspolicy eller hur den ska tillämpas t.ex. val av styrelseledamöter. I promemorian sägs att detta är en fråga som lämpar sig för självreglering. Unionen ser att ökad mångfald i styrelser skulle vara en positiv utveckling och tror att tidigt initierade samarbeten gällande lagen kan bidra till att en mångfaldspolicy faktiskt finns på företagen, samt  att vara med i diskussionerna om hur den ska tillämpas.

Unionen håller med LO och TCO som beklagade i sina remissvar den begränsade tillämpningen av kravet att redovisa mångfaldspolicy till styrelser, men ser det som ett steg i att bidra till ökad mångfald i hela företaget med lagen som avstamp. Det kan ses som ett komplement till de nya reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering som också trädde i kraft 1 januari 2017. http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516135/

[1]  De nya reglerna om rapportering ska tillämpas av större företag. Det innebär att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

– medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250,

– företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor,

– företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

[2] Krav på mångfald i styrelsen återfinns i Svensk kod för bolagsstyrning. Enligt regel 4.1 i Koden ska styrelsen ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av

mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

Comments are closed.