Lärmiljön- en nyckel till rätt kompetens i verksamheten
Blogg 20 Augusti, 2018

Lärmiljön- en nyckel till rätt kompetens i verksamheten

Lärmiljön- en nyckel till rätt kompetens i verksamheten – Anette Andersson

Av: Anette Andersson

Unionen anser att kompetensutveckling är avgörande för att Framtidssäkra Sverige. Det behövs politiska reformer, men det räcker inte. Även arbetsgivare behöver vara innovativa, samt arbeta strategiskt och systematiskt med kompetensutveckling av befintliga anställda. Ska vi lyckas med att framtidssäkra Sverige måste vi ta tillvara all tidigare och ny kunskap som skapas i vardagen på jobbet, och alla potentiella kompetensstärkande arbetssätt. Här har arbetsgivare ett stort ansvar. Även facken har ett stort ansvar i arbetet med att engagera medlemmar i verksamhetsnära kompetensutveckling.

Kompetensutveckling är en koncensusfråga, som arbetsgivare och arbetstagare vinner på att driva i samverkan

För att lyckas med arbetsplatsnära kompetensutveckling behöver många faktorer uppmärksammas och tas tillvara på ett strategiskt sätt. En sådan faktor, som fokuseras i den här bloggen, är betydelse av att skapa en god lärandemiljö på arbetsplatsen och i organisationen. Vad är då en god lärandemiljö?

När det gäller vad som är en god lärandemiljö finns en relativt hög samstämmighet mellan forskare kring följande faktorer, skriver Per-Erik Ellström  i en bok om Arbetsplatslärande (sid. 46).

En god lärandemiljö innebär…

Att arbetsuppgifterna främjar lärande

Bland Unionens förtroendevalda och medlemmar sker mycket lärande i det dagliga arbetet, men ett problem vi ser är att nya kunskaper och kompetenser ofta inte synliggörs och tas tillvara på ett strategiskt sätt. Det finns tjänstemän som har arbetat i många år inom en verksamhet, och som har en mycket rik och användningsbar reell kompetens. Tyvärr har den alltför ofta inte synliggjorts, vilket gör den svår att sätta ord på. Därför blir det också svårt för arbetsgivare att dra konkret nytta av den reella kompetens som finns hos de anställda i verksamheten. I värsta fall blir konsekvensen uppsägning för den enskilde, och kompetensbrist för verksamheten. Det är därför viktigt att arbetsuppgifterna utformas så att de ger ett lärande, att lärandet synliggörs och att det tas tillvara det på ett strategiskt sätt.

Synliggör lärande genom arbetsuppgifter, och använd kompetensen strategisk

Att det finns stöd för lärande i det dagliga arbetet

När det gäller stöd för lärande i det dagliga arbetet har samtliga berörda ett ansvar att främja lärande i vardagen för sina kollegor och för sig själv. Ledningen har dock ett extra ansvar, för det är ledningen som sätter agendan, och som skapar förutsättningar för att stöd ska kunna ges och fås. Ett exempel är att ledningen uttryckligen och konkret prioriterar anställdas lärande och stöd till varandra, exempelvis genom att organisera så att utbyte mellan kollegor kan ske utan risk för stress eller för ökad arbetsbelastning. Varför inte genomföra en workshop på en arbetsplatsträff, där arbetstagare och chefer tillsammans identifierar var, när och hur lärandet sker i vardagen på arbetsplatsen, och även diskuterar hur lärande i vardagen kan stödjas på bästa sätt?

Att verksamhetens kultur utmärks av öppenhet, tillit och tolerans för olikheter

En öppen arbetsplatskultur präglas av tolerans och tillit. Som exempel kan nämnas när något “går fel”, så betraktas det i en god lärmilljö som en del i lärandet, inte som ett misstag eller ett tecken på svaghet. Med mångfald i en verksamhet ges möjlighet till stärkt lärande, genom att många olika tanker och idéer får komma till tals, och bli lyssnade på.

Att verksamheten organiseras både för produktion och lärande

Unionen vill se ett systematiskt arbete med kompetensutveckling, där lärande är en integrerad del i all övrig verksamhetsplanering.

Att ledningen på samtliga nivåer i verksamheten förstår betydelsen av, och har kompetens att arrangera och stödja lärande- och utvecklingsprocesser.

Fungerande kompetensutveckling ställer höga krav på ledning och chefer. Här möter stora och små verksamheter olika utmaningar. I små och medelstora företag är det ofta mer känsligt med satsningar, samtidigt som kompetensbrist kan tvinga företaget att i värsta fall lägga ned verksamheten. Här är det därför otroligt viktigt att allt lärande som sker i vardagen tas tillvara, genom strategisk organisering och en god lärandemiljö. Stora företag möter andra utmaningar, i form av upplevda och reella avstånd mellan olika delar av organisationen. Här är det viktigt att det finns en gemensam riktning, en röd tråd, som löper genom hela organisationen. God kommunikation är en nyckel här.

Fundera på vilka utmaningar just din/er verksamhet har för att skapa en god lärandemiljö

Lästips

Om du vill läsa mer om en god lärandemiljö kan, som exempel, artikeln  Is Yours a Learning Organization  som publicerats av Harward Business Review förslås. Här lyfter författarna fram tre byggstenar. Dessa är: En stödjande lärandemiljö, konkreta lärandeprocesser och ledarskap som stärker lärande. De nämnda byggstenarna är i linje med de faktorer Ellström identifierat.

Om du vill läsa om en god lärandemiljö i ett svenskt sammanhang föreslås boken Handbok i arbetsplatslärande- vad, hur och varför det är viktigt.

 

 

Comments are closed.