Balans i arbetslivet 5 December, 2016

Kvinnliga tjänstemän sjukare än manliga arbetare

Av: Stina Jakobsson

Omkring år 2011 började sjukfrånvaron öka i samhället. Av Unionens nya rapport ”Hur sjuka är tjänstemännen?” framgår att det är bland de kvinnliga tjänstemännen som ökningen varit som störst i den privata sektorn.

Unionen har studerat utvecklingen av långa sjukfall (90 dagar och längre) sedan år 2008. I rapporten görs bland annat en jämförelse av utvecklingen mellan tjänstemän respektive arbetare, i privat sektor.

Störst ökning av sjukfrånvaron bland kvinnliga tjänstemän

Rapporten visar att sjukfrånvaron ökat i alla grupper – bland tjänstemän såväl som arbetare och bland kvinnor såväl som män.  Högst är sjukfrånvaron bland kvinnor i arbetaryrken och lägst är den bland män i tjänstemannayrken.

Men det är bland kvinnorna i tjänstemannayrken som den procentuella ökningen varit som allra störst. Lägst procentuell ökning har skett bland män i arbetaryrken.

Kvinnor i tjänstemannayrken sticker ifrån

Som framgår av diagrammet var kvinnor i tjänstemannayrken sjukskrivna i ungefär lika hög grad som män i arbetaryrken, i början av den studerade perioden (2008). Det var då omkring 15 långa sjukfall per 1000 sysselsatta, i båda dessa grupper.

Sedan år 2010 har kvinnor i tjänstemannayrken dock stuckit ifrån rejält.

Kvinnliga tjänstemän är numera sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken.

År 2014 var siffran för kvinnliga tjänstemän uppe i närmare 26 sjukfall per 1000 sysselsatta, medan de manliga arbetarna hade drygt 19 fall per 1000 sysselsatta.

Ett hållbart arbetsliv behövs!

Vi på Unionen tror att många av de långa sjukskrivningarna skulle kunna undvikas genom olika typer av förbättringar i tjänstemännens arbetsliv och arbetsmiljö. Vi behöver ett mer hållbart arbetsliv!

Med detta menar vi bland annat ett arbetsliv där det finns en tolerans och en förståelse för att man inte alltid kan leverera på topp, i alla faser i livet.

Hur då, då?

Hur kan vi uppnå ett hållbart arbetsliv? Unionen ser framförallt två huvudsakliga vägar framåt:

  • Den nya föreskriften (OSA) måste användas
    Den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) är på plats sedan ett år tillbaka. Den klargör arbetsgivarens ansvar att förebygga många av de ohälsorisker som tjänstemännen möter i sitt arbetsliv. Unionen verkar nu stenhårt för att den ska efterlevas ute på arbetsplatserna.  Ett led i detta är den vägledning som TCO-förbunden gemensamt tagit fram.
  • Företagshälsovård för fler
    Inte minst vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa är det A och O att det finns en länk mellan den anställde, arbetsgivaren, Försäkringskassan och den sjukskrivande läkaren. Denna roll kan företagshälsovården fylla. Helst ska förstås företagshälsovården kopplas in redan innan sjukskrivningen är ett faktum. Fler tjänstemän behöver få tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård!

Fotnot: Statistiken i diagrammet är framtagen för att vara så jämförbar som möjligt mellan arbetare (som omfattas av Afa Försäkring) och tjänstemän (som omfattas av Alecta). Siffrorna skiljer sig därför marginellt från statistiken där endast tjänstemännen ingår.

Comments are closed.