Blogg 3 Juli, 2018

Koncensus om samverkan- men hur ska vi göra?

Koncensus om samverkan- men hur ska vi göra? – Anette Andersson

Av: Anette Andersson

Vid almedalsseminariet 3/7 2018 Näringslivet som samhällsentrepenörer- så klarar vi kompetensförsörjningen beskrev Svenskt Näringslivs utbildningspolitiska expert Johan Olsson den alarmerande situationen med en kompetensbrist som drabbar alla berörda parter: individer, företag och Sverige. Han beskrev att det största hindret är att det inte går att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet.

Samtidigt synliggjorde diskussionen vid seminariet att inte bara formella kompetenser efterfrågas av arbetsgivare, utan även informella kompetenser som individuell drivkraft och inställning. Det är i linje med resultat i en nysläppt rapport som forskaren Nanna Gillberg har skrivit. Rapporten bygger på en omfattande litteraturstudie, där Gillberg har identifierat tre delvis motstridiga trender i det nutida arbetslivet:  flexibilisering, individualisering och informalisering samt byråkratisering.

Trenderna synliggör att det finns komplexiteter, som svårligen kan lösas av en enskild part. Därför är diskussionen kring samverkan mycket viktig. Vid det nämnda seminariet blev det dock tydligt att det finns frågetecken kring fördelningen av ansvar. Vem eller vilka ansvarar för att samverkan realiseras och får önskade effekter som märks i praktiken ute i företagen?

Vidare visar forskning att det inte finns någon självklarhet i att genomförda kompetensutvecklingsinsatser kommer verksamheten till nytta, om det inte åtföljs av strategisk organisering, något som kan upplevas som svårt ute i verksamheterna. Därför är det viktigt att fackförbund och arbetsgivare i samverkan stöttar sina respektive medlemmar i det arbetsplatsnära kompetensutvecklingsarbetet. Ett sätt är att söka svar på frågan: Hur kan parterna tillsammans säkra att de insatser som genomförs kommer anställda och företagen till nytta i praktiken?

Hur säkrar vi att genomförda insatser kommer till konkret nytta?

När vi hittar svaren på den frågan är det sannolikt att positiva effekter av olika kompetensutvecklande insatser blir tydligare i verkligheten på företagen.

Comments are closed.