Kompetensutveckling- ett mångfacetterat begrepp
Kompetensutveckling och utbildning 27 Juni, 2016

Kompetensutveckling- ett mångfacetterat begrepp

Av: Anette Andersson

Kompetensutveckling är ett begrepp som uttrycks allt oftare, i princip i alla sammanhang inom det svenska arbetslivet. Det finns dock ingen koncensus kring vad kompetensutveckling faktiskt innebär.

Kompetens är en muskel som måste tränas och användas för att fungera

Det inledande citatet är givet av en tjänsteman, och det ringar in själva kärnan i kompetensutveckling. Det är något som ständigt måste tränas och användas för att behålla sin styrka.

I det föränderliga arbetslivet vi har idag kan inte kompetens ses som en statisk tillgång, som man kan tillägna sig en gång och klara sig med det. Snarare är det en dynamisk och föränderlig kapacitet som måste fortsätta att utvecklas, tränas och anpassas till arbetsgivares och arbetsmarknadens behov under hela yrkeslivet.

Kompetens och kompetensutveckling är dynamiskt

Lärande central aspekt

En central aspekt av kompetensutveckling handlar om lärande. I en kommande rapport där Gösta Karlsson, tidigare chefsekonom på Unionen, reflekterar kring kompetensutveckling ur alltifrån historiska till samhällsekonomiska perspektiv definieras olika former av lärande i yrkesvardagen:

 • Formellt lärande avser det lärande som sker inom ramen för formella utbildningsinstitutioner och som resulterar i nationellt erkända betyg och examina
 • Icke-formellt lärande avser till exempel kurser och studiecirklar som inte är kopplade till det reguljära utbildningssystemet
 • Informellt lärande kan innebära studier som individen organiserar på egen hand, till exempel genom att läsa böcker eller gå på föreningsmöten
 • Slumpvist eller oavsiktligt lärande är det som handlar om sådant vi lär oss i vardagen, till exempel när vi jobbar med något på arbetsplatsen, läser i tidningen, lyssnar på radio, ser på TV eller surfar på internet.

Forskaren Per-Erik Ellström definierar ett antal faktorer som antingen begränsar eller främjar lärande i en organisation. Han nämner: arbetsuppgifternas lärandepotential, autonomi kontra standardisering, anställdas delaktighet, kulturella och subjektiva faktorer, verksamhetens mål och inriktning, förändringstryck, ledningsstöd samt tid och andra resurser för lärande.

Begreppets innebörd

Det finns således vedertagna (och olika) tolkningar av kompetensutveckling, men för att kunna undersöka dess betydelse för tjänstemän måste man veta vad de anser att begreppet betyder. Därför har de svarande i en nyligen släppt undersökning av Unionen ombetts att med egna ord beskriva vad kompetensutveckling är för dem. 1421 personer svarade.

Kurser och utbildning

Den vanligast återkommande tolkningen av vad kompetensutveckling är handlar om kurser och utbildning. Många talar om kurser generellt, medan andra lyfter mer riktade kurser som är anpassade till deras arbete och arbetsuppgifter. Andra pratar om kurser och motiverar det. Då kan det handla om utbildning i ämnen som hjälper tjänstemannen att göra sitt jobb på ett bättre eller mer effektivt sätt. Det kan också handla om kurser i kombination med något annat, exempelvis nya arbetsuppgifter.

Aktiviter som bidrar till ökad kompetens

Vissa av de svarande beskriver kompetensutveckling som aktiviteter. Då kan det handla om alla aktiviteter som bidrar till att öka kompetensen i arbetet. Det kan vara att delta i eller driva projekt eller mer generellt; aktiviteter som förbättrar möjligheterna att skapa värde för företaget. Det kan också betyda aktivitet som ger en bredd av kompetenser, eller som en person uttrycker det: ”att få delta i någon aktivitet så att jag kan tillföra något nytt till min arbetsplats i form av teknisk skicklighet, tänkande, utförande, planerande, etc.”

Kunskap och lärande

Många av de svarande tolkar kompetensutveckling som olika former av kunskap och lärande. Personer som lyfter fram detta har ofta en bred tolkning. För dem kan kompetensutveckling vara all form av lärande för att kunna arbeta bättre. Det kan ske i form av kurser, eget lärande i projekt och deltagande och/eller i vissa seminarier och konferenser.

Någon beskriver kompetensutveckling på ett sätt som är relevant för många. För hen betyder det att man får nya kunskaper som man kan omsätta i praktik.

Kunskap blir kompetens när man omsätter det till praktik

De bredaste av tjänstemännens tolkningar inkluderar ”allt” som ger kunskap och lärande, eller som en person uttrycker det: ”Allt där jag lär mig något nytt som jag kan ha nytta av i mitt dagliga arbete”

Kompetensutveckling- att växa och utvecklas som människa

En del av de svarande har ett personligt perspektiv på kompetensutveckling. Då handlar det om möjligheter att växa och utvecklas som individ, och att man blir bättre på det man gör. Det kan vara att bli bättre i sin yrkesroll, om att förbli anställningsbar eller om att utveckla den egna förmågan så att man bättre kan bidra till företagets utveckling. I korta ordalag definierar en tjänsteman kompetensutveckling som: ”att bli en bättre människa”.

Kompetensutveckling kan vara att få nya arbetsuppgifter

Arbetets lärandepotential är ett vanligt perspektiv på kompetensutveckling. Beroende på vilka uppgifter man har, så kan man utvecklas och lära i vardagen på jobbet. Svarande lyfter arbetsuppgifterna som en aspekt av kompetensutveckling. Då kan det handla om att få möjlighet att kunna utföra nya arbetsuppgifter. Det innebär i praktiken att få möjlighet att vara med i nya typer av projekt och att lära sig av mer erfarna kollegor, som en tjänsteman uttrycker det. Kompetensutveckling kan också vara att hitta nya vägar att angripa olika arbetsuppgifter.

Kompetensutveckling- att hänga med nu och i framtiden

Vissa svarande lyfter kompetensutveckling som möjligheten att hänga med i förändringar, och att vara förberedd för framtiden. Då kan det handla om att hålla sig uppdaterad med nya rön, information och kunskap som rör det egna yrkesområdet eller om att hänga med i ny teknik som införs på företaget. Någon menar att kompetensutveckling är att förstå vart branschen är på väg så att man lär sig mer om det som kommer efterfrågas i framtiden.

Kompetensutveckling är trygghet och hälsa

Kompetensutveckling kan också handla om arbetsmiljöperspektiv, om att ha en god hälsa och känna trygghet i arbetslivet. Då kan det handla om att vara anställningsbar ifall man slutar sin tjänst, eller om man blir uppsagd. Det kan också vara att minska stress, och att balansen mellan jobb och fritid ligger på en bra nivå. En person menar att kompetensutveckling handlar om att hen blir tryggare i sin roll som chef. Slutligen kan det vara ett sätt att öka arbetsgläden och bryta mönster.

Sammantaget tolkar de svarande tjänstemännen kompetensutveckling som

 • Kurser och utbildning
 • Kurser i kombination med något annat
 • Aktiviteter som bidrar till ökad kompetens
 • ”Allt” som ger kunskap och lärande
 • Att växa och utvecklas som människa
 • Att få nya arbetsuppgifter
 • Att hänga med, nu och i framtiden
 • Trygghet och hälsa

Eftersom kompetensutveckling kan tolkas på så många olika sätt är det väsentligt att det definieras i det sammanhang det används. Om inte riskerar man att diskutera olika fenomen, fast man tror att man talar om samma sak.

Kom ihåg att definiera kompetensutveckling, så berörda har en gemensam förståelse av begreppet

Comments are closed.