Det främjar kompetensutveckling, som tjänstemän ser det
Kompetensutveckling och utbildning 19 September, 2016

Det främjar kompetensutveckling, som tjänstemän ser det

Av: Anette Andersson

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivets gång behöver förbättras. Många gånger fungerar det inte i praktiken. För att förbättra är det viktigt att tjänstemännen kommer till tals, och får möjlighet att beskriva vad som bäst främjar deras kompetensutveckling.

Ien undersökning ställde Unionen följande fråga till tjänstemän i privat sektor: “Om du fick önska fritt, vad är det som bäst skulle främja just dina möjligheter till kompetensutveckling de kommande tolv månaderna”? Svaren delades in i återkommande kategorier/teman.

Nedan går jag igenom vad tjänstemännens kompetensutveckling främjas av:

Att arbetssituationen anpassas

Det händer att viljan finns hos både arbetstagare och chef att kompetensutveckla den anställda, men att det inte genomförs i praktiken på grund av att arbetssituationen inte gör det möjligt. För att möjliggöra genomförandet har arbetsgivaren ett ansvar att anpassa arbetstagarens förutsättningar på jobbet. Öronmärkt arbetstid lyfts som en främjande faktor av många svarande.

 • Att känna att jag har god tid att utföra mina vanliga uppgifter. Annars är man inte så peppad att hoppa på andra saker
 • Att man får tid att lära sig de nya kunskaperna innan det ska användas i “skarpt läge”

Det handlar också om att resurser behöver satsas på kompetensutvecklingen.

 • Stipendium eller att arbetsplatsen inser vikten av det och är villig att spendera pengar

Som det ser ut idag innebär kompetensutveckling ofta att jobba dubbelt

Anpassningar av arbetsbelastningen är också en främjande faktor som tjänstemännen lyfter. Då kan det handla om:

 • Att få stöd av vikarie i samband med kompetensutveckling, som det ser ut idag innebär i allmänhet kompetensutveckling att jobba dubbelt

Att man har en fast anställning

En del av de svarande beskriver att en säkrare anställningsform skulle främja deras kompetensutveckling.

En fast anställning [skulle främja]. Som projektanställd och vikarie satsas det ingenting på ens kompetensutveckling.

Som projektanställd och vikarie satsas det ingenting på ens kompetensutveckling.

För Unionen är och ska tillsvidareanställningar vara normen på arbetsmarknaden. Detta har stor betydelse ur många perspektiv. Kompetensutveckling är ett av dessa.

Att verksamheten organiseras strategiskt

När det gäller strategisk organisering handlar det om att det måste finnas en tydlighet vart företaget är på väg, och vilka kompetenser som behövs. Det är det som ska avgöra kompetensutvecklingens innehåll. Exempelvis skriver en tjänsteman:

Att företaget hade en tydlig plan om hur vi skulle jobba och med vad. Då skulle man kunna styra så att att man utbildade sig inom det området specifikt och också praktiserade kunskaperna skarpt och blev riktigt duktig på det. Idag jobbar man ofta brett och på volley och då blir man lite halvbra på mycket

Den problematik som beskrivs i citatet, brist på strategisk planering, är generell. Endast sjutton procent av de svarande i Unionens undersökning uppger att de har en strategisk planering för sin kompetensutveckling. Här finns en stor förbättringspotential.

Att kompetensutvecklingen fungerar med det privata livet

Vissa tjänstemän lyfter förbättringar i privatlivet som en främjande faktor.

 • Att min familj är friska och mår bra så jag kan åka iväg för en utbildning
 • Att mina barn får lugn och ro i skolan så att jag kan ägna mer tid år mitt arbete…arbetar 30% i nuläget.
 • Barnpassning

Det privata livet är utanför både arbetsgivares och fackens arena, men likväl inverkar det på arbetslivet, och vice versa. Arbetsgivare kan underlätta detta genom flexibilitet och ett högt medarbetarinflytande, där den anställda ges möjlighet att beskriva vilken planering och genomförande som skulle fungera bäst,

Att företagets situation är bra, och att kompetensutvecklingen passar företaget

Företagets situation är en faktor som lyfts av tjänstemännen. Då kan det handla om att firman får fler jobbförfrågningar eller att företaget etablerar fler funktioner på orten. Att kompetensutvecklingen passar företaget lyfts också som en främjande faktor.

Att den individuella viljan och drivkraften är hög

Såväl medarbetares som arbetsgivares vilja och drivkraft lyfts som en främjande faktor av tjänstemännen. Medan vissa betonar medarbetares nyfikenhet, motivation och proaktivitet lyfter andra arbetsgivaraspekter som att arbetsgivare ser vikten av kompetensutveckling, och att hen är stödjande. Det handlar också om att båda parter är engagerade och tar ansvar.

Att byta jobb, arbetsrotera och ha kollegialt utbyte

Rörlighet, såväl inom nuvarande jobb som byte av jobb beskrivs som främjande av tjänstemännen. Det kan handla om att:

 • Byta jobb och prova på en ny bana
 • Få nya mer stimulerande arbetsuppgifter för att kunna lära mig mer i arbetet
 • Bli “utlånad” till en annan avdelning som har kompetens jag skulle vilja lära mig
 • Att förmedla min kompetens och att få erfarenhet av kollegor

Möjlighet att genomföra kurser och utbildningar

God tillgång till kurser och utbildningar, samt möjligheter att genomföra dessa, lyfts som främjande av tjänstemännen.

 • Att det fanns kurser som jag skulle behöva. Att dessa rymdes inom företagets budget för kompetensutveckling
 • Att kursen är billig och ligger nära där jag bor
 • En större kurs och acceptans från kollegor

Att arbetstagare ges delaktighet och inflytande

Precis som Unionen och forskare gör, så lyfter tjänstemännen fram att de behöver få inflytande och delaktighet i sin kompetensutveckling. Det kan handla om att:

 • Att få inflytande över vad jag behöver utveckla
 • Att jag och chefen ihop hittar områden som jag måste förbättra, och sedan ser hur det ska gå till. Plan-Do -Control-Act

Att genomförd kompetensutveckling premieras

Slutligen lyfts premiering av genomförd kompetensutveckling som en främjande faktor av tjänstemännen.  Det kan handla om löneförhöjning, eller om möjligheter att ta karriärkliv.

Sammanfattningsvis: tjänstemännen ger ett antal konstruktiva förslag på faktorer som främjar deras kompetensutveckling. Det är i deras vardagsverklighet som kompetensutveckling kan genomföras och nyttiggöras i realiteten. Därför ska deras synpunkter tas på allvar, och ses som en grund för ett utvecklande arbetsliv.

(Denna vecka genomförs “Unionenveckan” där temat är just kompetensutveckling. Unionen besöker medlemmar och förtroendevalda ute på landets företag)

Comments are closed.