Turismnäring 31 Maj, 2017

Brist på arbetskraft hinder för turism

Brist på arbetskraft hinder för turism – Shadé Jalali

Av: Shadé Jalali

Besöksnäringen rankas av näringslivsminister Mikael Damberg som en av Sveriges basnäringar. I Dalarna är det utan tvekan en av de viktigaste näringarna. Det visar rapporten ”Turismen i Dalarna” som Unionen har tagit fram. 

Resande och turism är en av de snabbast växande branscherna glo­balt sett. Turistsektorn har i allt fler länder blivit en av de viktigaste branscherna för den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och den sociala utvecklingen i stort.

Också i Sverige har turismen ökat mycket snabbt. Den totala turist­konsumtionen i landet har, enligt Tillväxtverket, ökat från 150 mil­jarder kronor 2000 till 282 miljarder är 2015. De utländska gästerna spenderade 2015 ca 113 miljarder kronor i Sve­rige. Antalet sysselsatta i turistsektorn beräknas till 165 400.

För Dalarnas del är turismen än viktigare än för landet som helhet. Dalarna är Sveriges fjärde största turismområde. Totalt sett hade Dalarna nästan 5 miljoner gäst-övernattningar förra året. I länet finns också alla typer av turism från vintersport till bad och kultur, mängder av naturupplevelser och inte minst flera Sverigeledande idrottsevenemang med Vasa­loppet som tydlig etta.

Genom turismen finns stora möjligheter för entreprenörer och för små företag att växa. För många människor är det en möjlighet att stanna kvar på landsbygden, och för många orter ett sätt att kunna bevara viktig kommersiell service.

Rapporten har bland annat kartlagt att vart femte turistföretag uppger att bristen på lämplig arbetskraft är ett hinder för utvecklingen precis som Infrastrukturen i länet. Rapporten landar i ett antal förslag som ska bidra till att Dalarnas blir än mer attraktiv för turister och turism däribland:

·        Regler och skatter som ger incitament till långsiktigt värde-skapande snarare än kortsiktig vinstmaximering

·        Utbyggnad samt snabb och driftsäker funktion av bredband. Det måste finnas fungerande bredband eller andra alternativ innan en eventuell nedläggning av det fasta telefonnätet.

·        Förbättra kollektivtrafiken

·        Bättre underhåll av vägnätet

·        Underlätta för personalen av ta över existerande företag (viktigt inte minst ur ett generationsskiftesperspektiv)

·        Skapa förutsättningar och kulturer för icke vinstdrivande organisationer. Utveckla finansieringslösningar för ekonomiska föreningar

·        Yrkesutbildningarna måste bättre anpassas till turistsektorns behov. Speciellt små företag har svårt att göra sin röst hörd. Samverkan mellan näringsliv och utbildningsanordnare måste förbättras både om arbetsmarknaden i stort och behovet av olika yrkesgrupper

·        Studiemedelssystemet behöver anpassas för att ge yrkesverksamma reella förutsättningar att finansiera återkommande utbildning.

·        Se över utbildningarna utifrån de nyanländas perspektiv. SFF (svenska för företagare) eller SFT (svenska för turistsektorn) bör diskuteras.

Comments are closed.