Bra att lag om företagshemligheter inte drabbar Unionens medlemmar
Analyser 8 Februari, 2018

Bra att lag om företagshemligheter inte drabbar Unionens medlemmar

Bra att lag om företagshemligheter inte drabbar Unionens medlemmar – Martin Wästfelt

Av: Martin Wästfelt

Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om skydd företagshemligheter. Det är mycket glädjande att regeringen valt att inte gå vidare med förslaget om ytterligare straffrättsligt ansvar för fler brott än de som redan finns idag. Detta är den absolut viktigaste frågan för Unionens medlemmars trygghet vilket vi även poängterade i vårt remissvar på utredningen.

Regelverket kring företagshemligheter har stor betydelse för många av Unionens medlemmar. Unionen ser tendenser till att tvister om företagshemligheter ökar och att arbetsgivare inte sällan framställer krav på mycket höga skadestånd mot medlemmar baserade på påstådda brott mot lagen om skydd för företagshemligheter.  Det är också välkommet att regeringen föreslår att arbetstagare, liksom hittills, bör vara skadeståndsskyldig för angrepp på en tidigare arbetsgivares företagshemligheter endast om det finns synnerliga skäl.

Unionen kommer nu analysera förslaget närmare, bland annat beträffande ansvaret för anskaffande. På ett övergripande plan synes innehållet i lagrådsremissen i stort innehålla väl avvägda lösningar.

Unionen välkomnar vidare att regeringen vill göra det tydligare att skyddet för företagshemligheter inte hindrar någon att slå larm om missförhållanden utan risk för straff eller skadestånd. Det är också bra att regeringen tydligt påpekar att skyddet för företagshemligheter inte får leda till att arbetstagare känner sig hindrade att byta arbete och att regeringen vill klargöra i lagen att arbetstagarens personliga kunskaper och färdigheter kan användas hos en ny arbetsgivare samt att det ska ställas också högre krav på att företagen talar om för arbetstagarna vad företagen håller hemligt.

 

Comments are closed.