Debatt Varför inte en ordentlig satsning på arbetsskadeförsäkringen?
Välfärd och trygghet 5 September, 2017

Varför inte en ordentlig satsning på arbetsskadeförsäkringen?

Av: Stina Jakobsson

Den som skadar sig i jobbet ska inte behöva drabbas av inkomstförluster. Därför finns arbetsskadeförsäkringen. Men de senaste tio åren har antalet personer som får ersättning från försäkringen minskat drastiskt.

I våras kom en 436 sidor tung tegelsten till utredning som tittat närmare på de stora problem som finns med dagens arbetsskadeförsäkring.

Varför finns arbetsskadeförsäkringen?

Tanken med arbetsskadeförsäkringen är att den som skadar sig i jobbet inte ska behöva drabbas av inkomstförluster till följd av detta. Om man utsätts för en skada i arbetet kan man därför få rätt till arbetsskadelivränta, för att täcka inkomstbortfallet som uppstått.

Allt färre prövningar – allt färre får ersättning

Sedan den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort år 2008 finns inte längre någon given tidpunkt för när arbetsskada prövas. Detta har lett till att antalet ansökningar om och prövningar av arbetsskada minskat drastiskt. Och det faktum att färre prövningar sker, resulterar förstås i att färre beviljas och får ersättning från försäkringen.

År 2007 ansökte 20 402 personer om livränta – varav 6 014 fick bifall. Förra året (2016) ansökte 7 000 personer on livränta, av vilka 1 155 fick bifall. Det är alltså en kraftig minskning i såväl antal prövningar, som antal personer som får ersättning från försäkringen.

Minskat behov inte orsaken

Bara till Unionens medlemsservice kommer det årligen omkring 1000 samtal som handlar om arbetsskada. Ingenting tyder på att arbetsskadorna blivit färre de senaste 10 åren – men däremot är det numera betydligt färre som får sina skador prövade och som får ersättning för dem. Det är ett stort problem!

Utredningens förslag är bra – men inte tillräckliga

Utredningen som kom i våras är mycket omfattande och innehåller bland annat konkreta förslag som syftar till att fler arbetsskadeprövningar görs. Bland annat vill man införa en utökad skyldighet för Försäkringskassan att hämta in läkarutlåtanden. Det är väldigt positivt, då det visat sig att Försäkringskassan ibland fattar beslut på ofullständiga eller bristande underlag.

Till andra av utredningens förslag hör ändrade handläggningsrutiner och utökat ansvar för Försäkringskassan att informera om arbetsskadeförsäkringen. Hur personer som inte är sjukskrivna ska fångas upp av arbetsskadeförsäkringen saknas det dock bra svar på i utredningen.

Realistiskt och genomförbart – men var är satsningarna?

Utredningen bedömer att ”de förslag som lämnas är relevanta, realistiska och genomförbara”. Gott så. Men var finns satsningarna?

Var finns satsningarna?

Utredningen är på många sätt ett typexempel på hur regeringens politik på det här området sett ut de senaste åren. En expertgrupp får skriva en utredning och föreslår flertalet små förändringar som i sig är bra och välkomna – men som alla har det gemensamt att de inte tar några större resurser i anspråk. Det är lite mer forskning där, lite ändrade handläggningsrutiner här, mer information hit, bättre samordning dit.

Ett bekvämt sätt för regeringen att visa sig handlingskraftig

Det blir ett bekvämt sätt för regeringen att visa sig handlingskraftig, utan att riskera en budget i obalans.

I utredningen förkastas flera bra förslag – såsom ändrat varaktighetsrekvisit och höjt tak för arbetsskadelivränta – med hänvisning till att de skulle bli för kostsamma. Vi på Unionen tycker att det är väldigt olyckligt.

Att skada sig i jobbet är illa nog!

Att skada sig i jobbet är illa nog! Det minsta man borde kunna begära om man utsatts för en arbetsskada är en reell kompensation för sitt inkomstbortfall. Där är vi inte idag, varken med eller utan utredningens förslag.

Comments are closed.