Tag Archives | kompetensutveckling

Unionen inför Almedalsveckan

 

Unionen är en stor aktör under almedalsveckan i Visby varje år. Våra evenemang, mingel och seminarier har sett lite olika ut beroende på innehåll och kommunikativ målbild genom åren. Förberedelserna för årets evenemang är i full gång. I år kommer vi att koncentrera våra insatser till ett seminarium, ett mingel och ett större fokus på personliga möten.

Unionens högaktuella seminarium går under rubriken, Prislappen på utebliven kompetensutveckling. Klicka här för att se arrangemanget i Almedalskalendariet.  Vad kostar brister i kompetens på arbetsmarknaden för individen, företaget och samhället? I framtiden kommer många att behöva byta yrke en eller flera gånger under sitt arbetsliv. Därför behöver vi ha möjlighet att utvecklas och se till att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Kom till seminariet om du vill lyssna till ett viktigt panelsamtal mellan Unionens ordförande Cecilia Fahlberg, Utbildningsutskottets ordförande Tomas Tobé (M), och Mikael Damberg, (S) gruppledare i Riksdagen och Jan-Eric Sundgren, Direktör AB Volvo. Är kompetens en nyckel för en trygg och rörlig arbetsmarknad och samtidigt ett växande näringsliv i en allt hårdare global konkurrens och vad är kostnaden för uteblivna satsningar på kompetensutveckling?

Almedalen som unik mötesplats för journalister, opinionsbildare och politiker är viktig. Inte minst med tanke på alla spontana möten, framtidsinriktade samtal och det nyhetsflöde som annars löser med sin frånvaro i sommarens nyhetstorka. Unionens presidium med Cecilia Fahlberg, Peter Hellberg och Martin Linder kommer att finnas på plats under veckan. De deltar i flera debatter, panelsamtal och seminarier men genomfår också ett stort antal personliga möten. Det är just det goda samtalet som präglar vår insats i år, vilket stämmer väl in i Almedalsandan, som präglas av rekord i antal seminarier år efter år.

Unionens VIP-mingel den 4 juli kl 17:00-19:00,  kommer att präglas av det goda samtalet.  Cecilia Fahlberg bjuder in till ett mindre mingel med utvalda gäster i Nowas trädgård på kronstallsgränd.

Givetvis kommer POP, Unionens enhet för politik, opinionsbildning och påverkan att vara i Visby som alltid. Passa på att prata med oss om framtidens jobb, att vobba eller hur du stärker din kompetensutveckling.

Om du inte kommer att delta i årets almedalsveckan, kan du följa våra dagliga uppdateringar via unionenopinion.se och i de sociala medierna Facebook.se/unionensverige och Twitter/unionen.

Länkat: Makthavare.se, TCO,

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Mer utveckling för fler – Unionen knyter ihop säcken

Under en dryg vecka har Unionen och Almega genomfört en bloggduell om kompetensutveckling. Många läsare, nya som gamla har funnit det högst intressant att följa inläggen från Almegas Fredrik Voltaire och Unionens Ulrika Hektor och Charlie Levin. Nästa vecka, v.22 är duellens tema: Socialförsäkringar/a-kassa -Unionen startar ämnet på unionenopinion.se. Följ gärna nästa veckas spännande duell.

Syftet har varit att sätta fingret på det nödvändiga samtalet om kompetensutveckling och i viss mån kompetensförsörjning. Det är omfattande och stora utmaningar som vi står inför, om vi ska bibehålla vår konkurrenskraft som kunskapsnation i såväl näringsliv som yrkesliv. För att knyta ihop säcken från Unionens sida vill vi slå fast att, ”Mer utveckling för fler” är en nödvändighet för en kunskapsdriven tillväxt. Det är kompetenta, fria och trygga personer som driver utveckling oaktat vilken bransch eller roll som man företräder.

Unionens rapport Mer utveckling för fler – En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2011 visar att många tjänstemän kan tänka sig att byta jobb och frivilligt röra förflytta sig på arbetsmarknaden utifrån behov och efterfrågan. Dock känner många en oro för att deras kompetens inte utvecklas i takt med andra på andra företag. En stark känsla av detta kan i sig leda till inlåsningseffekter som varken gynnar medarbetare, företag eller arbetsmarknadens funktionssätt. Bland tjänstemännen är efterfrågan på kompetensutveckling hög. Ändå är det knappt 50% som får del av kompetenshöjande insatser varje år.

Den här situationen är varesig ny eller okänd. Arbetsmarknadens parter och politikens företrädare är medvetna om de nödvändiga insatser som krävs. Ändå har det varit svårt att hitta en struktur som är optimal. Politikens företrädare famlar ofta i ett sökande efter vägar framåt. Kompetenssparkonton i början av 2000-talet lyfte som solen men föll som en pannkaka. Arbetet är dock inte ogjort utan en väg framåt. Det finns inte en allmän motionstid i Riksdagen som inte behandlar motioner om system för kompetensutveckling. Oavsett om det benämns kompetensförsäkring, kompetenskonto eller kompetenssparande. Det viktiga nu är samling för att hitta långsiktigt hållbara möjligheter. Det handlar trots allt om ett avgörande smörjmedel för tillväxt, trygghet och utveckling för hela samhällslivet.

Ett framgångsrikt opinionsbildande arbete bör enligt mig innehålla tydliga problem och kravformuleringar. Under veckan har vi satt fingret på såväl möjligheter som problem och utmaningar. Det är dock på sin plats att presentera några nödvändiga insatser som för Unionens medlemmar är av största vikt för att komma vidare i kompetensfrågan.

Behov av insatser från regeringen kan sammanfattas enligt följande:

Vi vill se en kompetensutvecklingsmodell där det är möjligt för anställd att utveckla sin kompetens samtidigt som man inte utsätter sig för ett ekonomiskt risktagande som gör det för riskabelt att avsätta tid för kompetensutveckling. En trepartsmodell där stat, arbetsgivare och arbetstagare tillsammans hittar en finansieringslösning ger stor nytta för alla parter.

Det måste vara skattemässigt fördelaktigt för företag att satsa på kompetensutveckling. Det är anmärkningsvärt att investeringar i kompetens inte värderas på lika högt som  materiella investeringar.

Det ska bli lättare för våra medlemmar att vidareutbilda sig. Då måste utbildningsutbudet öka samtidigt som öronmärkta pengar riktas till samverkan mellan akademi och näringsliv. Under veckans bloggduell har den såkallade ”tredje uppgiften” hamnat i fokus vid flera tillfällen. Det är ingen slump, utan en nödvändighet för att näringslivets kompetensbehov ska kunna tillfredsställas. Likaså är den arbetsplatsnär utbildningen i akademien viktigt för att styra sin kompetens rätt. ”Learning by doing”, får inte underskattas. För att det ska vara praktiskt möjligt att röra sig mellan arbetsplats och akademi måste det begränsade studiemedelssystemet förändras. Maxtaket i antal terminer samt den åldersbegränsade möjligheten till studiemedel är direkt kontraproduktivt för en ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv.

Det finns ett konsensus om att kompetensutveckling är en nödvändig fråga för utveckling och tillväxt. Det är för Unionen avgörande för att skapa trygghet och utveckling i arbetslivet. När vi känner oss trygga i vår kompetens vågar vi röra oss mellan arbetsgivare, vi presterar bättre på jobbet och vi klarar av omställning bättre. Det är till och med så att våra medlemmar driver samhällsutveckling och omställning genom ökad kompetens.

Jag är övertygad om att vi till våra medlemmars stora glädje närmar oss ett avgörande de kommande åren. Till nödvändigt  gagn för svensk konkurrenskraft och samhällsutveckling.

Tack till alla personer som under den här veckan har bidragit till en viktig debatt i en avgörande fråga.
Läs inläggen i denna bloggduell genom att klicka på de inledande blogginläggen från Ulrika Hektor och Fredrik Voltaire. Utvecklingsmöjligheter i takt med sin samtid

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Frågan om kompetensutveckling behöver bearbetas på flera nivåer

Det är ju ofta så med den här frågan att de flesta är överens om att kompetensutveckling är viktigt. Från slutsatserna i statens egna Globaliseringsråd till företag inom Svenskt Näringsliv och medarbetarna själva.

Och precis som du säger så saknas det inte hinder att röja. Jag känner igen problemen du beskriver och tyvärr kan jag liksom du bara konstatera att flera av dem återstår efter det att många belystes särskilt i Sverige i början av 2000-talet när individuella kompetenssparkonton var på tapeten. Ytterligare exempel finns här från Ekonomisk debatt och här från och IFAU.
Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Utvecklingsmöjligheter i takt med sin samtid

Hallå där Fredrik på Almega!

Vad roligt att mötas här och utbyta tankar på ett nytt sätt. Jag ser med spänning framemot vår vecka tillsammans.

Tack för många intressanta tankar om skolan varav jag speciellt fastnade för hur skolan ska kunna leverera bra kunskapsresultat dit många av de nya jobben skapas, i kunskapsintensiv tjänsteproduktion. Det är en stor utmaning för skolan men också för alla de som redan arbetar där och som ständigt behöver utvecklas för att leverera bästa möjliga konkurrenskraft till företaget där man jobbar.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Unionen och Almega i bloggduell

Almega och Unionen provar ett nytt grepp för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsmarknaden. Unionen Opinion och Almegabloggen kommer att föra en bloggduell under fem veckor.

Tanken med bloggduellen är att representanter för arbetsmarknadens parter öppet ska diskutera frågor som rör dagens och framtidens arbetsmarknad. Till exempel ungdomsarbetslöshet, kompetensutveckling och hur framtiden för den svenska modellen och a-kassan ser ut. Syftet är att ge en fördjupad och kompletterande bild av ståndpunkter, likheter och olikheter.

Följ bloggduellen som startar idag på www.almegabloggen.se och www.unionenopinion.se. På twitter kan du följa inläggen på hashtaggen #bloggduell.

Följande teman kommer behandlas i bloggduellen:

v.21 Kompetensutveckling -Almega startar ämnet på almegabloggen.se
v.22 Socialförsäkringar/a-kassa -Unionen startar ämnet på unionenopinion.se
v.23 Arbetsmiljö/balans i tid/stress-Almega startar ämnet almegabloggen.se
v.24 Svenska modellen/kollektivavtal -Unionen startar ämnet unionenopinion.se
v.25 Arbetslöshet och matchningsproblematiken, vi startar samtidigt

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Tjänstemannafiering av industrijobben stoppar offshoringvågen

The Economist skriver i sitt senaste nummer om den tredje industriella revolutionen – hur nya teknologier i grunden ändrar industrijobben till att bli mer tjänstmannainriktade. Framtidens tillverkning kommer att vara mycket mer inriktad på kundanpassning ”en masse”. De flesta jobb kommer inte att vara på fabriksgolvet, utan på kontoret. Designers, ingenjörer, IT-specialister, logistiker, marknadsförare och andra experter blir allt viktigare i denna omvandling. Framtidens industrijobb kommer därför att kräva högre kompetens. Denna utveckling kommer också att påverka var produkterna tillverkas. Produktionen i låglöneländer kommer att flytta tillbaka när företagen vill ha snabbare anpassning till kundernas krav. Innebär detta att offshoringtrenden som rått de senaste 10-15 åren vänt?

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Olika förutsättningar skapar ojämställdhet på arbetsmarknaden

Unionens färska rapport; Barn, kompetens och karriär, visar att föräldraskap har olika inverkan på kvinnor och mäns förutsättningar gällande karriär och kompetensutveckling. Dessa olika förutsättningar tillsammans med mammor och pappors olika storlek på uttag av föräldraledigheten är en viktig förklaring till ojämställdheten på arbetsmarknaden. Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Positiva besked Löfven/Andersson

Länge har vi väntat på att Stefan Löfven ska visa vad han vill. I dag har vi fått en vink om vad som ska komma. I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag lyfter Stefan Löfven och Magdalena Andersson viktiga frågor om tillgången till kompetens på arbetsmarknaden/matchning och företags och forskares villkor. Man lovar ”att i vårmotionen presentera förslag för att stärka innovationskedjan”. Insatser för att få ner ungdomsarbetslösheten utlovas också.

Att Magdalena Andersson hellre skulle sälja sina barn än att äventyra landets offentliga finanser, det har finansministerkandidaten gjort mycket tydligt. I det känns hon trovärdig. Finansieringen av de reformer socialdemokraterna ska presentera om två veckor blir därför att dra in den sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga som regeringen införde för några år sedan. Motivet är: Varför subventionera alla arbetsgivare som har en ung person bland sina anställda? Hellre lägga pengar på att de unga som är arbetslösa får jobb, praktik eller utbildning. En högst rimlig ståndpunkt eftersom det stora problemet för unga arbetslösa är just låg utbildningsnivå. Därför kommer sannolikt en rad insatser riktade mot unga via en förstärkning av medel till Arbetsförmedlingen, fler utbildningsplatser kompletterat med sänkta arbetsgivaravgifter för den som anställer en arbetslös ung person. Men detta är ingen ny politik från socialdemokraterna.   

Det nya ligger i att man lovar förslag för att stärka innovationskraften. Att socialdemokraterna betonar näringspolitik så starkt, är mycket välkommet. Nytt är att man även fokuserar på forskares villkor, inte bara företags villkor. Det indikerar att forskningspolitiken väger tungt i socialdemokraternas nya strategi. Lyckas de riktigt väl, kan de pressa regeringen som redan är kluven internt, så att höstens forskningsproposition innehåller en mer näringslivsvänlig forskningspolitik.

Socialdemokraterna erkänner också delar av näringslivets problem med att hitta kompetent arbetskraft. Svaret på problemet ligger både i utbildningssystemet och i företagens förmåga att kompetensutveckla medarbetare i arbetslivet.

Jag kan konstatera att flera av Unionens viktigaste frågor adresseras av socialdemokraternas ledning och att de inte tänke  vänta med att föreslå  reformer. Jag har därför högt ställda förväntningar på innehållet i Magdalena Anderssons budgetmotion!

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Att (över)leva i Europa

Enligt Yougovs undersökning ”Att leva i Europa” är förtroendet för EU:s ledare katastrofalt. Det måste EU:s ledare hantera. Samtidigt säger undersökningen att gemene man är övertygad om att EU-medlemskapet är bra. Det är oerhört glädjande eftersom det visar på någon slags insikt där Europas medborgare verkligen verkar kunna skilja mellan EU:s utveckling och den krishjälp som vissa EMU-länder behövt och fortfarande behöver. Enligt Yougovs undersökning påvisas att var tredje svensk tycker att EU är dåligt men samtidigt att lika många tycker att samarbetet är bra. Det ger ändå en förhoppning om att Europas medborgare ser en framtid med EU-projektet.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Unionen vill se blocköverskridande överenskommelse kring kompetensutveckling

Idag skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg på Dagens Industris debattsida om behovet av en blocköverskridande överenskommelse kring kompetensutveckling. Artikeln finns ännu ej på nätet, men du kan ta del av artikeln nedan. Så fort Dagens industri fått upp artikeln länkar vi här.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }