Tag Archives | kompetensutveckling

Mer utveckling för fler – Unionen knyter ihop säcken

Under en dryg vecka har Unionen och Almega genomfört en bloggduell om kompetensutveckling. Många läsare, nya som gamla har funnit det högst intressant att följa inläggen från Almegas Fredrik Voltaire och Unionens Ulrika Hektor och Charlie Levin. Nästa vecka, v.22 är duellens tema: Socialförsäkringar/a-kassa -Unionen startar ämnet på unionenopinion.se. Följ gärna nästa veckas spännande duell.

Syftet har varit att sätta fingret på det nödvändiga samtalet om kompetensutveckling och i viss mån kompetensförsörjning. Det är omfattande och stora utmaningar som vi står inför, om vi ska bibehålla vår konkurrenskraft som kunskapsnation i såväl näringsliv som yrkesliv. För att knyta ihop säcken från Unionens sida vill vi slå fast att, ”Mer utveckling för fler” är en nödvändighet för en kunskapsdriven tillväxt. Det är kompetenta, fria och trygga personer som driver utveckling oaktat vilken bransch eller roll som man företräder.

Unionens rapport Mer utveckling för fler – En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2011 visar att många tjänstemän kan tänka sig att byta jobb och frivilligt röra förflytta sig på arbetsmarknaden utifrån behov och efterfrågan. Dock känner många en oro för att deras kompetens inte utvecklas i takt med andra på andra företag. En stark känsla av detta kan i sig leda till inlåsningseffekter som varken gynnar medarbetare, företag eller arbetsmarknadens funktionssätt. Bland tjänstemännen är efterfrågan på kompetensutveckling hög. Ändå är det knappt 50% som får del av kompetenshöjande insatser varje år.

Den här situationen är varesig ny eller okänd. Arbetsmarknadens parter och politikens företrädare är medvetna om de nödvändiga insatser som krävs. Ändå har det varit svårt att hitta en struktur som är optimal. Politikens företrädare famlar ofta i ett sökande efter vägar framåt. Kompetenssparkonton i början av 2000-talet lyfte som solen men föll som en pannkaka. Arbetet är dock inte ogjort utan en väg framåt. Det finns inte en allmän motionstid i Riksdagen som inte behandlar motioner om system för kompetensutveckling. Oavsett om det benämns kompetensförsäkring, kompetenskonto eller kompetenssparande. Det viktiga nu är samling för att hitta långsiktigt hållbara möjligheter. Det handlar trots allt om ett avgörande smörjmedel för tillväxt, trygghet och utveckling för hela samhällslivet.

Ett framgångsrikt opinionsbildande arbete bör enligt mig innehålla tydliga problem och kravformuleringar. Under veckan har vi satt fingret på såväl möjligheter som problem och utmaningar. Det är dock på sin plats att presentera några nödvändiga insatser som för Unionens medlemmar är av största vikt för att komma vidare i kompetensfrågan.

Behov av insatser från regeringen kan sammanfattas enligt följande:

Vi vill se en kompetensutvecklingsmodell där det är möjligt för anställd att utveckla sin kompetens samtidigt som man inte utsätter sig för ett ekonomiskt risktagande som gör det för riskabelt att avsätta tid för kompetensutveckling. En trepartsmodell där stat, arbetsgivare och arbetstagare tillsammans hittar en finansieringslösning ger stor nytta för alla parter.

Det måste vara skattemässigt fördelaktigt för företag att satsa på kompetensutveckling. Det är anmärkningsvärt att investeringar i kompetens inte värderas på lika högt som  materiella investeringar.

Det ska bli lättare för våra medlemmar att vidareutbilda sig. Då måste utbildningsutbudet öka samtidigt som öronmärkta pengar riktas till samverkan mellan akademi och näringsliv. Under veckans bloggduell har den såkallade ”tredje uppgiften” hamnat i fokus vid flera tillfällen. Det är ingen slump, utan en nödvändighet för att näringslivets kompetensbehov ska kunna tillfredsställas. Likaså är den arbetsplatsnär utbildningen i akademien viktigt för att styra sin kompetens rätt. ”Learning by doing”, får inte underskattas. För att det ska vara praktiskt möjligt att röra sig mellan arbetsplats och akademi måste det begränsade studiemedelssystemet förändras. Maxtaket i antal terminer samt den åldersbegränsade möjligheten till studiemedel är direkt kontraproduktivt för en ökad rörlighet mellan akademi och näringsliv.

Det finns ett konsensus om att kompetensutveckling är en nödvändig fråga för utveckling och tillväxt. Det är för Unionen avgörande för att skapa trygghet och utveckling i arbetslivet. När vi känner oss trygga i vår kompetens vågar vi röra oss mellan arbetsgivare, vi presterar bättre på jobbet och vi klarar av omställning bättre. Det är till och med så att våra medlemmar driver samhällsutveckling och omställning genom ökad kompetens.

Jag är övertygad om att vi till våra medlemmars stora glädje närmar oss ett avgörande de kommande åren. Till nödvändigt  gagn för svensk konkurrenskraft och samhällsutveckling.

Tack till alla personer som under den här veckan har bidragit till en viktig debatt i en avgörande fråga.
Läs inläggen i denna bloggduell genom att klicka på de inledande blogginläggen från Ulrika Hektor och Fredrik Voltaire. Utvecklingsmöjligheter i takt med sin samtid

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Frågan om kompetensutveckling behöver bearbetas på flera nivåer

Det är ju ofta så med den här frågan att de flesta är överens om att kompetensutveckling är viktigt. Från slutsatserna i statens egna Globaliseringsråd till företag inom Svenskt Näringsliv och medarbetarna själva.

Och precis som du säger så saknas det inte hinder att röja. Jag känner igen problemen du beskriver och tyvärr kan jag liksom du bara konstatera att flera av dem återstår efter det att många belystes särskilt i Sverige i början av 2000-talet när individuella kompetenssparkonton var på tapeten. Ytterligare exempel finns här från Ekonomisk debatt och här från och IFAU.
Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Utvecklingsmöjligheter i takt med sin samtid

Hallå där Fredrik på Almega!

Vad roligt att mötas här och utbyta tankar på ett nytt sätt. Jag ser med spänning framemot vår vecka tillsammans.

Tack för många intressanta tankar om skolan varav jag speciellt fastnade för hur skolan ska kunna leverera bra kunskapsresultat dit många av de nya jobben skapas, i kunskapsintensiv tjänsteproduktion. Det är en stor utmaning för skolan men också för alla de som redan arbetar där och som ständigt behöver utvecklas för att leverera bästa möjliga konkurrenskraft till företaget där man jobbar.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Unionen och Almega i bloggduell

Almega och Unionen provar ett nytt grepp för att diskutera viktiga frågor som rör arbetsmarknaden. Unionen Opinion och Almegabloggen kommer att föra en bloggduell under fem veckor.

Tanken med bloggduellen är att representanter för arbetsmarknadens parter öppet ska diskutera frågor som rör dagens och framtidens arbetsmarknad. Till exempel ungdomsarbetslöshet, kompetensutveckling och hur framtiden för den svenska modellen och a-kassan ser ut. Syftet är att ge en fördjupad och kompletterande bild av ståndpunkter, likheter och olikheter.

Följ bloggduellen som startar idag på www.almegabloggen.se och www.unionenopinion.se. På twitter kan du följa inläggen på hashtaggen #bloggduell.

Följande teman kommer behandlas i bloggduellen:

v.21 Kompetensutveckling -Almega startar ämnet på almegabloggen.se
v.22 Socialförsäkringar/a-kassa -Unionen startar ämnet på unionenopinion.se
v.23 Arbetsmiljö/balans i tid/stress-Almega startar ämnet almegabloggen.se
v.24 Svenska modellen/kollektivavtal -Unionen startar ämnet unionenopinion.se
v.25 Arbetslöshet och matchningsproblematiken, vi startar samtidigt

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Tjänstemannafiering av industrijobben stoppar offshoringvågen

The Economist skriver i sitt senaste nummer om den tredje industriella revolutionen – hur nya teknologier i grunden ändrar industrijobben till att bli mer tjänstmannainriktade. Framtidens tillverkning kommer att vara mycket mer inriktad på kundanpassning ”en masse”. De flesta jobb kommer inte att vara på fabriksgolvet, utan på kontoret. Designers, ingenjörer, IT-specialister, logistiker, marknadsförare och andra experter blir allt viktigare i denna omvandling. Framtidens industrijobb kommer därför att kräva högre kompetens. Denna utveckling kommer också att påverka var produkterna tillverkas. Produktionen i låglöneländer kommer att flytta tillbaka när företagen vill ha snabbare anpassning till kundernas krav. Innebär detta att offshoringtrenden som rått de senaste 10-15 åren vänt?

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Olika förutsättningar skapar ojämställdhet på arbetsmarknaden

Unionens färska rapport; Barn, kompetens och karriär, visar att föräldraskap har olika inverkan på kvinnor och mäns förutsättningar gällande karriär och kompetensutveckling. Dessa olika förutsättningar tillsammans med mammor och pappors olika storlek på uttag av föräldraledigheten är en viktig förklaring till ojämställdheten på arbetsmarknaden. Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Positiva besked Löfven/Andersson

Länge har vi väntat på att Stefan Löfven ska visa vad han vill. I dag har vi fått en vink om vad som ska komma. I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag lyfter Stefan Löfven och Magdalena Andersson viktiga frågor om tillgången till kompetens på arbetsmarknaden/matchning och företags och forskares villkor. Man lovar ”att i vårmotionen presentera förslag för att stärka innovationskedjan”. Insatser för att få ner ungdomsarbetslösheten utlovas också.

Att Magdalena Andersson hellre skulle sälja sina barn än att äventyra landets offentliga finanser, det har finansministerkandidaten gjort mycket tydligt. I det känns hon trovärdig. Finansieringen av de reformer socialdemokraterna ska presentera om två veckor blir därför att dra in den sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga som regeringen införde för några år sedan. Motivet är: Varför subventionera alla arbetsgivare som har en ung person bland sina anställda? Hellre lägga pengar på att de unga som är arbetslösa får jobb, praktik eller utbildning. En högst rimlig ståndpunkt eftersom det stora problemet för unga arbetslösa är just låg utbildningsnivå. Därför kommer sannolikt en rad insatser riktade mot unga via en förstärkning av medel till Arbetsförmedlingen, fler utbildningsplatser kompletterat med sänkta arbetsgivaravgifter för den som anställer en arbetslös ung person. Men detta är ingen ny politik från socialdemokraterna.   

Det nya ligger i att man lovar förslag för att stärka innovationskraften. Att socialdemokraterna betonar näringspolitik så starkt, är mycket välkommet. Nytt är att man även fokuserar på forskares villkor, inte bara företags villkor. Det indikerar att forskningspolitiken väger tungt i socialdemokraternas nya strategi. Lyckas de riktigt väl, kan de pressa regeringen som redan är kluven internt, så att höstens forskningsproposition innehåller en mer näringslivsvänlig forskningspolitik.

Socialdemokraterna erkänner också delar av näringslivets problem med att hitta kompetent arbetskraft. Svaret på problemet ligger både i utbildningssystemet och i företagens förmåga att kompetensutveckla medarbetare i arbetslivet.

Jag kan konstatera att flera av Unionens viktigaste frågor adresseras av socialdemokraternas ledning och att de inte tänke  vänta med att föreslå  reformer. Jag har därför högt ställda förväntningar på innehållet i Magdalena Anderssons budgetmotion!

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Att (över)leva i Europa

Enligt Yougovs undersökning ”Att leva i Europa” är förtroendet för EU:s ledare katastrofalt. Det måste EU:s ledare hantera. Samtidigt säger undersökningen att gemene man är övertygad om att EU-medlemskapet är bra. Det är oerhört glädjande eftersom det visar på någon slags insikt där Europas medborgare verkligen verkar kunna skilja mellan EU:s utveckling och den krishjälp som vissa EMU-länder behövt och fortfarande behöver. Enligt Yougovs undersökning påvisas att var tredje svensk tycker att EU är dåligt men samtidigt att lika många tycker att samarbetet är bra. Det ger ändå en förhoppning om att Europas medborgare ser en framtid med EU-projektet.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Unionen vill se blocköverskridande överenskommelse kring kompetensutveckling

Idag skriver Unionens förbundsordförande Cecilia Fahlberg på Dagens Industris debattsida om behovet av en blocköverskridande överenskommelse kring kompetensutveckling. Artikeln finns ännu ej på nätet, men du kan ta del av artikeln nedan. Så fort Dagens industri fått upp artikeln länkar vi här.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Centerpartiets Annie Lööf drar en lans för kompetensutveckling

I söndagens Expressen sällar sig centerledaren och näringsminister Annie Lööf till Unionens verklighetsbeskrivning som betonar kompetensutvecklingens roll för en trygg och rörlig arbetsmarknad. Det är en viktig förändring och markering som har skett i Centerpartiets framtoning. Kunskap är nödvändigt för makt, makten att förändra. När fler av regeringspartierna förstår att arbetsmarknadens parter idag tar stor hänsyn till kompetens vid uppsägning är mycket vunnet. Avtalsturlistor som baseras på kompetens snarare än anställningsår är verklighet på en stor del av arbetsmarknaden. Frågan vi kan ställa oss är när regeringen ska presentera en konkret politik som leder till ökad kompetensutveckling. Unionens har presenterat en politisk önskelista som ständigt utvecklas. Titta gärna på Unionens film om kompetensutveckling. Vår kompetensexpert Ulrika Hektor presenterar, ”spetsa kompetensen med Unionen”.

Försiktighet är en dygd att tillämpa när man i sin problemformulering riktar kritik mot arbetsmarknadens parter och den trygghet kollektivavtalen skapar. För några månader sedan hyllade Anders Borg trygghesstiftelsernas goda resultat vid omställning. Det var vid TSL:s kompetensdagar i Stockholm som finansministern bockade och tackade för det goda omställningsresultatet där närmare 95% av de yrkesverksamma som finns inom TSL:s sfär lyckas hitta nytt arbete eller utbildning vid uppsägning. Det är inom kollektivavtalen som tryggheten verkar. Det är inom kollektivavtalen som system för kompetensutveckling skapas. Vi argumenterar för en trepartsmodell där statens stimulerar utbildning i yrkeslivet. Kompetenssparande, individuella kompetensförsäkring eller ett liknande system där alla är med och investerar ekonomiska medel. Flera regeringspartier har öppnat för ekonomiska stimulanser. Det är nödvändigt för att du och jag ska ha råd, tid och praktisk möjlighet till kompetenshöjande insatser som kan ta oss vidare i en rörlig arbetsmarknad. Genom att titta närmare på kollektivavtal och trygghetsstiftelsernas verksamhet är mycket vunnet.  

Vad är det huvudsakliga problemen för att ungdomar och utlandsfödda personer i stor utsträckning står utanför arbetsmarknaden? Det är på sin plats att ställa frågan hur många arbetsgivare som vågar anställa ungdomar utan färdiga gymnasiestudier. När ca 120 000 personer mellan 20-29 år saknar fullständiga gymnasiebetyg är det anmärkningsvärt att rikta kritik mot de stora grupper på arbetsmarknaden som har fasta och trygga anställningar. Det är grundläggande utbildningsinsatser som är nyckeln till framgång i den här frågan. Jan Björklund riktar in sig på sänkta ingångslöner, som om det är rea på arbetskraft som skapar sysselsättning. Läs vad min kollega Lena Georgsson Wirkkala skriver om utbildningsminister Björklunds löglöneargumentation genom att klicka här: . Då är glädjande att läsa delar av centerpartiets problemformulering som tar fasta på kompetensutveckling som smörjmedel för en rörlig arbetsmarknad. Det är en politik som finns hos Folkpartiet och Kristdemokraterna. Tänk om fokus kunde ligga på kvalitet och kunskapshöjande insatser istället för lönedumpning.  

Det måste vara besvärande för folkpartiet som i regeringen har ansvar för såväl utbildnings- som integrationspolitiken att det är två politikområden där resultaten än så länge lyser med sin frånvaro. Vi hoppas och tror att stora delar av den nya utbildningspolitiken ska bära frukt. Under tiden vi väntar är det inte särskilt konstruktivt att rikta kritik mot ett fiktivt problemområde. Det får inte bli en vana av regeringsföreträdare att hänskjuta ansvaret för samhällsstrukturella problem på andra samhällsbärande aktörer. Unionens finns här som ett bollplank och ett stöd för att visa hur arbetsmarknadens parter arbetar och hur Sveriges privattjänstemäns yrkesliv faktiskt ser ut.

Centerpartiet ställer in siktet på den trygga anställningsformen och använder en undersökning från Svenskt Näringsliv som stöd. Undersökningen talar om närmare en miljon svenska som vantrivs på jobbet. Bland Unionens närmare 500 000 medlemmar trivs närmare 75% bra eller mycket bra på jobbet.  Håll fast vid den här linjen Annie Lööf. Du är något fundamentalt viktigt på spåret och Unionen bistår gärna dig och dina partiledarkollegor med kunskap och mentala eller verkliga möten med verklighetens tjänstemän i privat sektor. De som trivs på jobbet, som är trygga i sin anställning och de som längtar efter mer kompetensutveckling för ökad trygghet som kan leda till ökad rörlighet.

Läs mer här: Expressen,

Läs mer · Kommentarer { 0 }