Tag Archives | arbetsmarknad

Föräldravänlig arbetsplats?

Igår premierade Unionen Boliden Group, corporate It,  genom att dela ut det prestigefylla priset Guldnappen. Idag släpper vi verklighetsbeskrivningen om hur det är för många att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Alltså dem andra som inte jobbar på Boliden Group.  Sanningen är att inte många skulle få Guldnappen såsom arbetslivet ser ut idag.

Att bli med barn är något positivt främst för den som minst ”låtsas om” det. Det är tyvärr så man får tolka siffrorna i Unionens nyutkomna undersökning Föräldravänligt arbetsliv?

Undersökningen visar att var femte anställd kvinna inte fått del av de årliga lönehöjningarna. Trots den inkomstförlust som det här innebär för familjerna är det ändå kvinnorna som tar ut majoriteten av föräldrarledighetsdagarna.

Att så många kvinnor och män fattar samma beslut vid köksbordet när det kommer till föräldraledighet får statistiska konsekvenser för även de föräldrar som väljer att dela mer lika på föräldraledigheten. Undersökningen visar att var tredje kvinna har fått frågan om hon tänker skaffa barn under en anställningsintervju. Det är endast 7 procent av männen som får samma fråga. Dubbelt så många kvinnor än män får också frågan om hur länge de tänker vara föräldralediga. Det är också betydligt svårare för män att ta upp frågan om föräldraledighet. 39 procent svarar att de har mött negativ attityd från arbetsgivaren i samband med föräldraledighet.

Det ständiga mönstret av det ojämnt uttaget tillsammans med arbetsgivarens negativa attityd när kvinnor och män försöker gå emot könsstereotypa ageranden vid föräldraskap ger goda skäl till varför just politiska reformer är viktiga för ökad jämställdhet.

Jämställdhetsbonus är exempel på en reform som är framtagen av regeringen för att underlätta för föräldrar att dela mer lika på föräldraledigheten och få ihop livspusslet. Men resultatet är magert. Under 2011 fick 5 procent av småbarnsföräldrarna jämställdhetsbonus. Det är möjligt att de ändringar som infördes sommaren 2012 som har till syfte att förenkla nyttjandet av bonusen, kommer att leda till att fler delar mer lika. Men med tanke på hur cementerad de olika könsrollerna verkar vara vid föräldraskap, krävs det definitivt mer än jämställdhetsbonus för att ändra attityderna kring vem som ska få lov att vara föräldraledig. Här visar snarare historien vägen om vilka reformer som behövs.

I undersökningen svarar många att jämställda löner skulle bidra till mer jämnare fördelning av dagar mellan mammor och pappor. Men utan en jämnare fördelning av föräldraledighetsdagarna får vi inte jämställda löner. Dessutom bidrar den skeva fördelningen till mer än ojämställda löner. Det bidrar också till ökad stress. En person som bär på huvudansvaret för hemmet och barnen kommer att ha svårare att få ihop livspusslet. En person som inte får samma kompetensutveckling som sina manliga kollegor, pga att hon förmodligen kommer att vara hemma länge, kommer att känna frustration över den uteblivna karriärsutvecklingen.

Föräldraskapets roll i arbetslivet måste vara med i alla diskussioner om jämställdhet på arbetsmarknaden. Utan den frågan får vi aldrig med hela bilden. Det privata hänger tätt ihop med arbetslivet.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Oschyssta arbetsvillkor på charterresmål

Svt Nyheter rapporterar idag om usla arbetsvillkor vid ”svenskhotellen” i Thailand. Inslaget bygger på rapporten ”Ingen Solskenshistoria” från nätverket Schyst resande där bland annat Unionen ingår. Rapporten pekar på problem som diskriminering av migrantarbetare, löner under minimilöner, avsaknad av skriftliga anställningskontrakt och olaglig övertid bland hotell som används av Apollo, Fritidsresor och Ving i Thailand och Turkiet. Dessutom känner sig anställda vid hotellen i Turkiet inte fria att gå med i en fackförening utan att riskera repressalier.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Kompetens avgörande för företagens vilja att anställa

Teknikföretagen har gjort en undersökning där de hävdar att lagen om anställningsskydd är ett hinder för företag att växa och att den minskar rörligheten på arbetsmarknaden. I en artikel i Svd förklarar Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen, att 70 procent av företagen tycker att LAS, främst turordningsreglerna, påverkar viljan att anställa negativt. Det intressanta är att på frågan vad företagen skulle göra om LAS ändrades så att det blev enklare att säga upp, svarar 75 procent att de skulle anställa fler, medan 78 procent säger att de skulle säga upp fler. Att förändrad LAS skulle leda till fler jobb är därmed inte alls självklart, däremot skulle det innebära en väsentligt mycket otryggare arbetssituation för den anställde.

Det är viktigt att betona att LAS är en arbetsrättslig skyddslagstiftning som är till för arbetstagarnas trygghet och rättssäkerhet på arbetsmarknaden. Idag innebär reglerna bland annat att om du råkar bli felaktigt uppsagd har du möjlighet att ogiltigförklara uppsägningen och att tvista i frågan om uppsägningen var riktig eller inte. Detta vill arbetsgivarna ändra på.

Många olika faktorer påverkar anställningsviljan hos företagen, och det är mycket svårt, om ens möjligt, att isolera anställningsskyddet som orsak. Någon relevant forskning som påvisar ett sådant samband finns inte, visar bland annat en rapport skriven gemensamt av Svenskt Näringsliv och PTK.

I artikeln uppges också 56 procent av företagen ha problem att anställa på grund av att den tilltänka personen är rädd att hamna sist i turordningskön. Inga frågor har ställts kring andra hinder man upplever sig ha i samband med anställning. Den orsak till att man inte anställer brukar annars vara svårigheten att hitta rätt kompetens. Detta framgår både av undersökningar gjorda av Svenskt näringsliv och av Företagarna.

Rätt kompetens är avgörande för företagens vilja att anställa, därför behövs nya strategier för kompetensutveckling i företagen och utbildning i det reguljära systemet. Oavsett vad man tycker om anställningsskyddet är det inte avgörande för vare sig jobbskapandet eller rörligheten, även om Teknikföretagen och andra vill få oss att tro det.

Läs mer · Kommentarer { 1 }

Löfven håller vad han lovar – men räcker det för företagen?

Löfven håller vad han lovar när det gäller näringslivsvänlig politik. I socialdemokraternas svar på regeringens budget tas viktiga steg mot att lyfta innovationsfrågorna. Det ska sägas, att även regeringen har lämnat flera positiva besked inför den kommande forskningspropositionen, men Löfven är snäppet vassare på ett par punkter. Finansieringen av socialdemokraternas budget gör att han ändå inte kommer att accepteras av många företagare. Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Visst har vi ett eget ansvar för kompetensutveckling!

Jacob Nilsson har helt rätt i att individen har ett eget ansvar för att hålla sin kunskap uppdaterad. Men frågan om kompetensutveckling har många bottnar. Det vi diskuterade vid vårt seminarium i Almedalen handlade om att även utebliven kompetensutveckling kostar, för individen, för företaget och för Sveriges konkurrenskraft. De är så lätt att se på utbildning som enbart en kostnad när det i själva verket handlar om en långsiktig investering för företaget och individen.

Företagens villkor har ändrats. Kundernas krav på skräddarsydda produkter med kort leveranstid har ökat. För de anställda yttrar det sig genom en ökad tidspress och ett behov av att snabbt anpassa sig till kundernas krav. Det blir därför allt viktigare att kontinuerligt bygga på med ny kunskap, både ur företagets och medarbetarens perspektiv. Tillgången till kompetens är företagens, och därmed tillväxtens, stora utmaning. Samtidigt ser vi att många av våra medlemmar inte får den utbildning internt som de behöver för att klara sitt arbete. Vi menar att även staten bär ett ansvar för att det kontinuerliga lärandet ska öka. Precis som pensionssparande är subventionerat behöver utbildning subventioneras för att långsiktigt stärka landets konkurrenskraft och minska risken för arbetslöshet.

Men, vi glömmer inte att även vi som jobbar behöver ta vårt ansvar. Det är precis som Jacob Nilsson säger; LAS kan man inte förlita sig på. Rätt kompetens är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Unionen bedriver ett löpande arbete internt som handlar om att stödja medlemmarna att ta ett eget ansvar. Den bästa kompetensutvecklingen på arbetsplatsen är den där arbetsgivare och individ tillsammans lägger fast en plan och genomför den. Då finns också chansen att lärande leder till nya arbetsuppgifter och ett ökat ansvarstagande.

Bloggen Ett gott arbetsliv

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Äntligen lyssnar någon i regeringen!!

Två ingenjörer på Volvo som arbetar sida vid sida kan idag betala helt olika avgifter för att vara medlem i en a-kassa. Så har det varit sedan 2006 när regeringen reformerade arbetslöshetsförsäkringen. Sedan dess har vi på Unionen opponerat oss kraftigt mot de ogenomtänkta försämringar som genomfördes utan föregående utredning. Vi har förklarat att differentierade avgifter till a-kassorna är orättvist och inte heller får de effekter som regeringen säger sig eftersträva. Regeringens avsikt med att avgifterna sätts utifrån arbetslöshetensnivån bland medlemmarna i en a-kassa sades nämligen vara att tvinga facken att hålla nere löneanspråken och på så sätt ta ansvar för branschen arbetslöshet. Detta visar på stor okunskap hos regeringen om hur a-kassorna och vår lönebildningsmodell fungerar. Det är helt enkelt dumt.

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Reinfeldts resa

Det var en riktig Nils Holgerssons resa som Statsminister Fredrik Reinfeldt bjöd på i sitt tal i Almedalen. Statsministern har helt enkelt varit ute och kompetensutvecklat sig och undersökt hur det ser ut på Sveriges arbetsplatser. Det gillar Unionen så klart. Både att han intresserar sig för hur arbetslivet faktiskt ser ut och att han vill lära nytt och utveckla sig. Statsministern vill skapa en jobbpakt för unga tillsammans med fack och arbetsgivare. Vi välkomnar dessa samtal och de jobb som kan skapas. Men det är viktigt att komma ihåg att arbetsmarknadens parter kan och vill ta ansvar för att fler unga får jobb. Men vi kan inte ta ansvar för ungdomar har en fullständig gymnasieutbildning som är ett viktigt kriterium för att anställa överhuvudtaget. Det måste regeringen göra.

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Lärande på arbetsplatsen är en del av kompetensförsörjningen

När Europeiska Socialfonden arrangerade en debatt om lärande på arbetsplatsen så var jag tillsammans med Svenskt Näringliv, SKL, LO, IfMetall och ArbetsSam i panelen. En del av seminariet handlade om hur vi kan rigga nästa programperiod inom Socialfonden, då framhöll jag företagens betydelse. Företagens behöver ha inflytande över programutformningen så att de känner ansvar att ta del av den. Det är i företagen jobben finns för våra medlemmar och där finns arbetsplatserna och arbetsinnehållet som kan utvecklas. Utan deras engagemang blir det mycket svårare om inte omöligt att få ut effektiva och långsiktiga resultat ur Socialfonden.

Jag pratade också om hur vi jobbar för att uppmuntra, stötta och öka efterfrågan på kompetensutveckling från våra medlemmar.  Sen förde jag upp de kommande förhandlingarna om ett utvecklat omställningsavtal, vilket sätter strålkastarljuset på kompetensutveckling under anställning. Där framhöll jag det spännande arbetssättet som Trygghetsrådet TRS har där man arbetar med förebyggande verksamhet inom ramen för deras omställningsavtal. Det kunde väl vara något för oss?

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Antalet arbetade timmar ökar

Att antalet arbetade timmar i ekonomin har ökat är något som både Unionen och TCO uppmärksammat. Exempelvis så såg vi under 2011 ett övertidsrekord som syntes tydligast bland inom industrin och de grupper som Unionen organiserar (se TCO:s rapport).

Continue Reading →

Läs mer · Kommentarer { 0 }

Kvotering till börsbolagsstyrelser

Stefan Lövfén (S) har tröttnat på att bolagsstyrelserna är fortsatt dominerade av män och tänker kvotera in kvinnor med lagens hjälp om Socialdemokraterna vinner nästa val. Även EU-kommissionen verkar vara på väg åt samma håll. På Unionen anser vi  att positiv särbehandling av kvinnor till styrelser och valberedningar i börsbolag, tillsammans med andra åtgärder såsom jämnare uttag av föräldraledigheten, är en viktig metod för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Därför välkomnar vi initiativen och ser framemot ändringar i börsbolagstyelser men också i chefsleden på företagen!

Vi inom facken har lyckats få in fler kvinnor i våra toppar och idag är det inte längre ett ”problem” för våra valberedningar att hitta kvinnor som vill ta sig an fackliga toppostioner.  1973 bestod TCOs styrelse av 20% kvinnor och 80% män. 2009 hade siffrorna ändrats dramatiskt. Då bestod TCO styrelsen av 64% kvinnor och 36% män. (SCB på tal om kvinnor och män 2010)

Det finns dock ett litet inlägg som vi inte ska blunda för. Kvinnor är idag i majoritet vad det gäller utbildningar inom juridik, medicin och ekonomi.  När bilden ser ut som det gör, så Är det faktiskt fel att prata om kvotering då kvotering handlar om att ”ta in” någon som inte har lika hög kompetens som övriga. På Unionen menar vi att kvinnorna har erfarenheten, viljan och utbildningen och därför borde vi prata om positiv särbehandling och inte kalla det för kvotering som får många föreställa att kvinnor ska ”tas in” bara för att de är kvinnor.

Verkligehetn idag: Av de 30 största börsföretagen i Sverige saknar 6 stycken helt kvinnor i ledningsgruppen. I dagsläget utgör kvinnor 19,5 procent av styrelseplatserna i börsbolagens styrelser. Endast 3,7 procent av ordföranden är kvinnor. Bland börsföretagens vd:ar är endast 3 procent kvinnor. Ändå svarar kvinnor för 61 procent av alla akademiska examina och vill göra karriär i minst lika hög utsträckning som männen.  

Kvinnor har allt som krävs för att inta höga positioner. Näringslivet behöver bara se på hur vi gjort inom TCO familjen. Kvinnor på höga poster finns det gott om hos oss. Vi tillsätter platser efter kompetens och inte kön. Det är därför det är så jämnt i våra styrelser. Det borde näringslivet lära sig av.


 

 

Läs mer · Kommentarer { 2 }