Mansplaining är en slaggprodukt av könsroller under omförhandling

Peter Tai Christensen

Hela denna vecka riktar Unionen uppmärksamhet mot fenomenet mansplaining. Unionen kan aldrig acceptera att kvinnor särbehandlas negativt av skäl som har samband med kön. Därför väljer vi att i kampanjen Mansplaining-akuten fokusera på en form av härskartekniker som kvinnor kan utsättas för när de tar plats och vill delta i arbetslivet på jämställda villkor.

I dagens samhälle har alla oavsett kön formellt lika rättigheter och möjligheter. Mot bakgrund av en kort historisk tillbakablick är det dock inte svårt att förstå varför efterdyningarna av forna tiders syn på kön ställer till med problem än idag:

Kvinnors rätt att yrkesarbeta och bedriva näringsverksamhet har långt ifrån alltid varit självklar. Först år 1846 fick änkor, frånskilda eller ogifta kvinnor (och endast dessa) lagenlig rätt att bedriva näringsverksamhet inom hantverk och viss handel och inte innan 1925 fick kvinnor, med vissa undantag, samma rätt som män till statliga tjänster.

Endast några år tidigare, 1921, hade kvinnor fått allmän rösträtt och blivit valbara till riksdagen och så sent som 1947 fick Sverige sin första kvinna i regeringen. Ända fram till 1989 fanns det vissa yrken som inte var tillgängliga för kvinnor och i skrivande stund har ingen kvinna ännu varit statsminister i Sverige.

En syn på kvinnor respektive män som väsensskilda varelser med olika förmågor, fallenheter och samhällsfunktioner har historiskt sett genomsyrat samhället. De föreställningar om kvinnligt och manligt som formats av forna tiders institutionaliserade underordning av kvinnor lever dessvärre till viss del kvar år 2016.

Vi behöver bara titta på könssegregeringen inom högre utbildning och på arbetsmarknaden för att inse att föreställningar om kvinnligt och manligt bidrar till att vissa mönster produceras och reproduceras i samhället än idag.

Den traditionella synen på kön håller dock på att förändras och även om tuffa utmaningar kvarstår innan samhället är fullt ut jämställt så är det uppenbart att många manliga privilegier som tidigare togs för givet är på väg att försvinna.

Alla reagerar vi olika på förändringar i samhället. Vissa av oss utvecklas och integrerar medan andra av oss medvetet eller omedvetet gör motstånd. Mansplaining kan tolkas som en motreaktion på det faktum att de traditionella könsrollerna är under omförhandling.

Mansplaining är manöver, knep och härskartekniker som syftar till att sätta kvinnor på plats och därmed befästa eller återställa en priviligierad position och det tolkningsföreträde som den medför.

Mansplaining kan tolkas som en motreaktion på det faktum att de traditionella könsrollerna är under omförhandling

Oavsett om mansplainingen är uppsåtlig, en form av missriktad välvilja eller ett rent slentrianmässigt beteende är problemet i grund och botten att kvinnor antas vara mindre vetande, kompetenta, betydelsefulla eller berättigade.

Det är självfallet inte så att alla män utsätter alla kvinnor för mansplaining hela tiden. Det vore ett absurt påstående som saknar verklighetsförankring. Men tillräckligt många kvinnor utsätts av tillräckligt många män för att det ska vara ett problem som behöver belysas, diskuteras och lösas.

Trakasserier, inklusive mansplaining och andra härskartekniker, har ingen plats i det jämställda arbetsliv som Unionen vill uppnå. Därför behöver vi problematisera och utmanövrera den här typen av beteenden. Vi måste prata om det, säga ifrån och kräva att män som ägnar sig åt mansplaining ändrar sitt beteende.

Trakasserier skadar den utsattas trivsel på jobbet och möjlighet att utföra sitt arbete liksom arbetsmiljön och i förlängningen även företagets produktivitet. Individen, företagen och samhället har allt att vinna på ett aktivt och enträget förebyggande arbete mot trakasserier.

Mansplaining har ingen plats i det jämställda arbetsliv som Unionen vill uppnå

Ett viktigt led i allt förändringsarbete är inte bara att börja göra nya saker utan också att sluta göra saker som vi gjort tidigare. Låt oss komma överens om att mansplaining är en av de företeelser som vi genom en gemensam kraftsamling lämnar bakom oss för gott.

Kommentera