Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräldraskap

Peter Tai Christensen

Ett jämställt arbetsliv förutsätter att alla oavsett kön har lika rättigheter och möjligheter. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Av Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 framgår att föräldraskap är en karriärbroms och att de karriärhämmande effekterna är betydligt större för kvinnor än för män. Unionen vill utforma och driva lösningar på denna jämställdhetsutmaning som utgår från skrivbordet, inte köksbordet.

Forskning och statistik visar att skillnaderna i förvärvsarbetsmönster och lön mellan kvinnor och män är avsevärt mindre innan barnen gör sitt intåg i många av våra liv. Då börjar konsekvenserna av att kvinnor tar ett större ansvar än män för vård av barn att visa sig i arbetslivet. Ungefär samtidigt som många kvinnor tar ut långa perioder av föräldraledighet och väljer att gå ner i arbetstid ökar också lönegapet mellan kvinnor och män.

Mammapuckeln
Mammapuckeln

Unionens rapport Föräldravänligt arbetsliv 2016 bekräftar bilden att föräldraskap får delvis olika konsekvenser för mammor och pappor och att detta sin tur får negativa konsekvenser för jämställdheten i arbetslivet. Rapporten bygger på en undersökning i vilken drygt 2 000 privatanställda tjänstemän med barn i åldersspannet 0-11 år deltog.

Mer än en fjärdedel av respondenterna uppger att de har låtit bli söka ett nytt jobb av skäl som har samband med att de är föräldrar. En större andel kvinnor, 37 procent, än män, 24 procent, svarar detta.

22 procent av de svarande anser att deras föräldraledighet har påverkat de egna möjligheterna till karriärutveckling negativt. Mer än var tredje kvinna som ingick i undersökningen anser detta, motsvarande andel av männen är 16 procent.

En betydande andel av respondenterna anser alltså att föräldraskapet fått karriärhämmande effekter – och avsevärt fler kvinnor än män upplever att så är fallet.

När det gäller föräldraskapets effekter på löneutvecklingen svarar 12 procent att de inte ingick i lönerevisionen på samma villkor som övriga medarbetare på arbetsplatsen under den senaste föräldraledigheten. En avsevärd större andel kvinnor, 23 procent, än män, 8 procent, svarar detta.

Även om arbetsgivare enligt föräldraledighetslagen inte får missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet riskerar medarbetare som är eller har varit föräldralediga att hamna på efterkälken i sin löneutveckling. Undersökningen visar att risken är betydligt större för kvinnor än för män.

Att skapa ett föräldravänligt arbetsliv i vilket alla oavsett kön och oavsett om de är föräldrar eller ej har samma möjligheter till karriär- och löneutveckling är en av de viktigaste jämställdhetsutmaningarna i dagens samhälle. Skillnaden mellan kvinnors och mäns förvärvsarbetsmönster måste minska. Som fackförbund söker Unionen lösningar som tar utgångspunkt i arbetslivet, inte privatlivet.

Unionen vill se:

* Kollektivavtal som säkerställer att föräldralediga ingår i lönerevisionen på samma villkor som övriga anställda på arbetsplatsen.

* En jämställd och rättvis kompetensutveckling. Samma möjlighet ska ges till kvinnor och män och till föräldralediga och icke föräldralediga

* Flexibla arbetstider som möjliggör heltidsarbete i kombination med ett aktivt föräldraskap och en småbarnsföräldrapolicy som följs på företagen.

* Satsningar på kvinnors arbetsmiljö för att öka förutsättningarna och incitamenten för kvinnor att förvärvsarbeta i högre utsträckning än idag.

Företag behöver också bli bättre på att ta tillvara den kompetens och de förmågor som ett aktivt föräldraskap utvecklar hos arbetstagaren. Unionen vill att de lokala parterna som en del av sitt systematiska jämställdhetsarbete ska verka för att undanröja hinder för att småbarnsföräldrar kan utvecklas och göra karriär på lika villkor som övriga anställda.

Unionen vill utforma och driva lösningsförslag som utgår från skrivbordet, inte köksbordet

Gemensamt för alla dessa förslag är att de skapar goda förutsättningar för balans i livet men utgår från skrivbordet inte köksbordet. Unionen kommer aldrig att släppa frågan om ett föräldravänligt arbetsliv förrän kvinnor och män i privat sektor oavsett om de är föräldrar eller ej har samma möjligheter till karriär- och löneutveckling.

Kommentera