Du har rätt att vara dig själv på jobbet!

Arbetsgivares möjlighet att begränsa dina könsuttryck på jobbet är få och mycket begränsade. Det visar en rättsutredning som Unionen genomfört och som presenteras på seminariet Vem bestämmer vilka kläder du bära på jobbet idag.

Unionen anser att individens rätt att definiera sig själv – eller låta bli att definiera sig själv – i könshänseende måste respekteras förbehållslöst.

Sedan år 2009 innehåller diskrimineringslagen ett förbud mot diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck, men endast ett fåtal fall av sådan diskriminering har anmälts. Det innebär att rättspraxis i mångt och mycket saknas. Med rättsutredningen och seminariet vill Unionen bidra till att bringa klarhet i ett antal frågor som det i dagsläget råder osäkerhet kring.

Arbetsgivare kan i stor utsträckning bestämma vilka kläder medarbetare ska bära på jobbet. Det ingår i arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Arbetsgivaren kan exempelvis kräva att anställda bär uniform eller klär sig diskret.

Det finns dock vissa väsentliga begränsningar i arbetsledningsrätten. En sådan begränsning är förbudet mot diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck.

Den rättsutredning som Unionen presenterar idag visar att arbetsgivarens endast undantagsvis har rätt att begränsa en anställds könsuttryck på jobbet.

De begränsningar som kan vara motiverade omfattar arbetsmiljöskäl och att klädseln inte får vara för uppseendeväckande eller olämplig, men då ska samma regler gälla för alla oavsett könsidentitet och könsuttryck.

Arbetsgivarens möjligheter att begränsa en anställds könsuttryck på jobbet är få och mycket begränsade.

En undersökning som Fundamental Rights Agency genomfört bland över 90 000 hbtq-personer i EU:s medlemsstater visar att 85 procent av respondenterna i Sverige som uppger att de klär sig ”könsöverskridande” (crossdressers) under den senaste femårsperioden aldrig varit öppna med detta på jobbet. Andelen är till och med något högre än genomsnittet för EU totalt som ligger på 78 procent.

Endast fem procent av respondenterna i Sverige uppger att de alltid är öppna med att de ibland klär sig ”könsöverskridande”. Få är med andra ord öppna på jobbet med att de tidvis eller alltid föredrar att klä sig könsöverskridande.

Men vad är problemet kan man undra? Kompetensen sitter ju varken i könsidentiteten eller i könsuttrycken. Förvisso, men man behöver knappast vara Einstein för att kunna dra slutsatsen att långt de flesta cis-personer kan förhålla sig relativt friktionsfritt till sin könsidentitet och sina könsuttryck i arbetslivet.

Det är både förlegat och kränkande att påstå att transpersoners sätt att förhålla sig till kön är frivilligt eller mindre ”på riktigt” och därmed kan hänskjutas till privatlivets sfär, medan cis-personer genom sitt sätt att via könsuttryck manifestera sin könsidentitet utåt endast ger uttryck för en naturligt inneboende del av sig själva.

Ingen ska behöva ödsla tid på att dölja vem hen är eller på att passa in i begränsande normer på arbetsplatsen. Det tar fokus och kraft från det arbete man är anställd för att utföra och minskar trivseln på jobbet.

Det är den direkta motsatsen till vad Unionen vill uppnå – vi vill bidra till att våra medlemmar får krafter utöver det vanliga på jobbet.

Unionen anser att individens rätt att definiera sig själv – eller låta bli att definiera sig själv – i könshänseende måste respekteras förbehållslöst.

Unionen vill se:

    • Ett arbetsliv som genomsyras av respekten för alla människors lika värde och rättigheter. Respekten för den mänskliga mångfalden handlar inte om rätten att vara annorlunda utan om rätten att vara sig själv.
    • Arbetsplatser där alla har möjlighet att vara sig själva oavsett könsidentitet eller könsuttryck. Ett systematiskt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga och förhindra diskriminering är en viktig förutsättning för att detta mål ska kunna uppnås.

Unionen har i flera år drivit frågan om att diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder.

Vi är därför mycket glada för att riksdagen den 21 juni i år fattade beslut om att från och med årsskiftet ska det systematiska arbetet för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter omfatta även könsöverskridande identitet eller uttryck.

Respekten för den mänskliga mångfalden handlar inte om rätten att vara annorlunda utan om rätten att vara sig själv.

Ett öppet arbetsliv fritt från diskriminering är en prioriterad fråga för Unionen. Vi vill se ett arbetsliv i vilket rätten att vara sig själv på jobbet aktivt uppmuntras.

Kommentera