Genusmönstren behöver synliggöras och förändras för att uppnå ett jämställt arbetsliv

Det finns föreställningar om kön som leder till genusmönster i samhället. Det är viktigt att synliggöra effekterna av dessa mönster och förändra de könsbundna föreställningarna för att uppnå jämställdhet. På Unionens Almedalsseminarium ”Så når vi ett jämställt arbetsliv” diskuteras övergripande samhällslösningar för att nå ett jämställt arbetsliv.

Problemet med ojämställdhet är komplext och det finns inga snabba eller enkla lösningar. Jämställdhet är dock fullt möjlig att uppnå, men det förutsätter omfattande och djupgående förändringar. På seminariet görs två nedslag i viktiga arbeten som behöver bedrivas på alla områden och nivåer för att bli framgångsrikt; jämställda löner och en jämn könsfördelning inom olika sektorer, branscher och yrken.

Lönekartläggning lönar sig

Unionens uppfattning är att lönekartläggning lönar sig och vi vill också därför att det ska ske årligen. Vår senaste rapport, ur en serie från 2008, visar att bland Unionens klubbar genomförs lönekartläggning på en tredjedel av företagen, en tredjedel gör det vart tredje år och den sista tredjedelen uppger att det inte har genomförts någon lönekartläggning alls under de tre senaste åren på deras arbetsplats. De sistnämnda bryter således mot diskrimineringslagens krav vilket är oacceptabelt, men även olyckligt. Olyckligt eftersom underlåtenheten att genomföra arbetet med lönekartläggning och analys är missade möjligheter att upptäcka och åtgärda omotiverade löneskillnader ur jämställdhetssynvinkel. För Unionens undersökningar visar att arbetet ger effekt. De svar vi fick i vår undersökning visade att en tredjedel av företagen upptäckte i samband med den senaste lönekartläggningen och analysen löneskillnader som behövde rättas till och fyra av tio kom fram till att andra åtgärder än lönejusteringar behövdes. Det kunde exempelvis handla om en översyn av de lönesättande kriterierna, utbildning av lönesättande chefer eller kompetensutveckling för anställda med en ogynnsam löneutveckling.

Förutom att eliminera omotiverade löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att uppmärksamma andra kända orsaker till lönegapet mellan kvinnor och män. En sådan är den könssegregerade arbetsmarknaden som innebär att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika sektorer, branscher och yrken. Även om könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden har minskat de senaste åren är den fortfarande markant. Enligt SCB:s senaste lathund om jämställdhet mellan kvinnor och män arbetar 72 procent av de anställda kvinnorna i kvinnodominerade yrken och 68 procent av de anställda männen i mansdominerade yrken. Endast 14 procent av kvinnorna och 13 procent av männen arbetar inom yrken med en jämn könsfördelning. Och könsuppdelningen på arbetsmarknaden är betydelsefull. Enligt Medlingsinstitutets senaste rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män är den viktigaste anledningen till att lönegapet minskat mellan kvinnor och män mellan 2008 och 2013 att könssegregeringen på arbetsmarknaden har minskat. Det förklarar två tredjedelar av den totala minskningen. Det finns med andra ord ett samband mellan en minskad könssegregering på arbetsmarknaden och ett minskat lönegap mellan kvinnor och män. Det är en positiv utveckling som behöver förstärkas och påskyndas.

En jämn könsfördelning på arbetsmarknaden gynnar individen, företagen och samhället

Vad krävs då för att bryta könssegregeringen? Unionen tror att nyckeln till att lösa detta ligger i skärningspunkten mellan å ena sidan en bransch eller ett yrkes egen självbild och de egenskaper som faktiskt krävs för att utföra vissa arbetsuppgifter och å andra sidan det underrepresenterade könets självbild och föreställningar om vilka egenskaper som behövs för att utföra detsamma arbete. Lyhördhet, förändringsbenägenhet liksom en vilja och förmåga att göra upp med föreställningar och förutfattade meningar krävs från alla håll om de genusmönster som gör att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar inom olika sektorer, branscher och yrken ska förändras. Att arbetsmarknaden är könsuppdelad innebär inte enbart att kvinnor och män har olika yrken och utför olika arbetsuppgifter utan också att arbetsvillkoren i flera avseenden blir olika. Förutom att jämställdhet är en viktig rättvise- och demokratifrågan finns det även ekonomiska skäl till att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. En könssegregerad arbetsmarknad tenderar nämligen att försvåra matchningen på arbetsmarknaden och därmed att försämra den samhällsekonomiska effektiviteten och drivkrafterna för ekonomisk tillväxt. Det säger sig självt att det är enklare att hitta rätt kompetens på rätt plats om rekryteringsunderlaget är hela snarare än halva befolkningen. En jämn könsfördelning på arbetsmarknaden gynnar individen, företagen och samhället

Läs mer:

Unga kvinnor och IT – rapport
Unionen – Lönekartläggning lönar sig
Scb – Lathund om jämställdhet 2014
MI – Löneskillnaden mellan kvinnor och män 2014
ST- Generation jobb

Kommentera