Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Lars Jagrén

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande.

Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som en blogg ger. Här görs dock ändå ett försök att hitta gemensamma nämnare centrala för tjänstemännen på den privata arbetsmarknaden.

Många gemensamma nämnare i alliansens budgetar

Uppsummeras oppositionens budgetmotioner i breda penseldrag kan det noteras att de givetvis utnyttjar tillfället att lyfta sina egna frågor och att profilera partiet, men att det samtidigt finns en gemensam nämnare i form av fokus på skattesänkningar för arbetande (fast oeniga om vilka), utökade RUT/ROT-avdrag och nya (om än olika) anställningsformer för att påskynda integrationen.

Gemensam nämnare i form av fokus på skattesänkningar för arbetande

Det finns också en gemensam linje i form av färre och generella snarare än detaljerade regel- och stödsystem för arbetsmarknaden och integrationen.

En tredje gemensam linje är att samtliga partier pekar på vikten av att tidigare nå överskott i statsfinanserna inför den avmattning som sannolikt kommer. Skillnaderna inom alliansen är dock sammantaget relativt små.

Finansieringsmässigt återfinns som gemensam tanke dels ett nej till regeringens 10 generella miljarder till kommunerna liksom ett nej till regeringens byggsubventioner, och även i form av neddragningar av a-kassa/sjukpenning.

I övrigt finns diverse olika skattehöjningar från kemikalieskatter till något högre moms på mat i de olika partiernas förslag, liksom en lång rad andra finansieringsförslag.

Bra med ambitionen starkare statsfinanser och lägre skatter för tjänstemän

Ur ett Unionenperspektiv och med den nationalekonomiska mössan på kan det i korthet konstateras:

  • Bra med fokus på starkare statsfinanser inför en osäker men inte alls osannolik kommande konjunkturavmattning. Att ha underskott mitt i en högkonjunktur är oroande.
  • Bra med skattesänkningar riktade mot breda tjänstemannagrupper. De höga skatterna, och stigande marginalskatterna, är ett problem (för allt fler tjänstemannagrupper och minskar motivationen till studier och att ta mer ansvarsfyllda jobb).
  • Bra med utvidgat ROT/RUT-avdrag, därför att det underlättar mångas pussel att få ihop sin tid, samtidigt som det visat sig vara ett effektivt verktyg att skapa nya vita jobb.
  • Bra med ambitionen (som för övrigt i hög grad delas av regeringen om än med delvis andra medel) att öka möjligheterna till företagande och företagstillväxt.

Var är yrkesverksammas kompetensutveckling hos L, C och KD?

På den negativa sidan återfinns att budgetförslagen från C, L och Kd, liksom är tomma på konkreta satsningar på livslångt lärande och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

Förhoppningsvis kan M bidra till att kompetensutveckling för yrkesverksamma lyfts även i övriga Alliansen

Förhoppningsvis kan M bidra till att frågan lyfts även i övriga Alliansen. Att både regeringen och Alliansen i stort sett saknar förslag i en fråga som är en bland de avgörande för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft för Sverige är, enkelt uttryckt, oroande.

Ericssons varsel i veckan borde vara en tydlig indikation för våra politiker att kompetensutveckling och omställning är en brinnande aktuell fråga, som allt för länge ignorerats.

En annan negativ del är förslagen om neddragningar på a-kassan. Sverige behöver system som säkerställer trygghet under omvandlingen. Detta blir om möjligt än viktigare i takt med att allt fler jobb kommer att påverkas av digitaliseringen.

Politiken bör låta parterna sköta både lönebildningen

A-kassan är även en av nycklarna till att folk ska våga ta risker och pröva nya jobb, vilket ökar rörligheten på arbetsmarknaden. Kombinationen av uteblivna satsningar på kompetensutveckling och lägre a-kassa är farlig.

Slutligen, även om det finns stora skillnader mellan de olika allianspartiernas budgetar, är det viktigt att än en gång betona att politiken bör låta parterna sköta både lönebildningen och så långt som möjligt även övriga villkor på arbetsmarknaden. Det skapar flexibilitet, medvetenhet och ansvarstagande, vilket gynnar näringslivet och därmed skapar grogrund för tillväxt, ökad sysselsättning och välfärd. 

Kommentera