5 frågor till Gunther Mårder inför Almedalsveckan

Gunther Mårder, VD Företagarna medverkar i Unionens ekonomiska seminarium: Tillväxt och konkurrenskraft – Hur ser läget ut efter avtal 2016 och inför avtal 2017

Hur ser du på resultatet av avtalsrörelsen 2016?

Det är tråkigt att parterna även denna avtalsrörelse missade att se ta tag i deras grundutmaning. Allt färre efterfrågar den produkt som vi kallar kollektivavtal. Idag har andelen företagare med färre än 50 anställda som väljer bort kollektivavtal vuxit till sex av tio företagare. Avtalsrörelsen borde ha resulterat i att det togs fram nya typer av avtal som passade dessa företagare eftersom det är dessa som skapar fyra av fem nya jobb.

Märket spelar en central roll i den svenska lönebildningen

Hur viktigt är märket och industriavtalet för svensk ekonomi, och varför?

Märket spelar en central roll i den svenska lönebildningen eftersom vår lilla öppna ekonomi är helt beroende av vad som sker i omvärlden. För att Sverige ska vidmakthålla sin internationella konkurrenskraft så kan den inhemska löneutvecklingen inte stiga mer än vad vi klarar i den exportberoende delen av ekonomin. Traditionellt har vi bara talat om den konkurrensutsatta industrin men även på tjänstesidan ser vi nu en allt mer internationellt konkurrensutsatt miljö. Detta talar för att man kanske ska bredda synen på märket och inkludera mer av vår nya konkurransutsatta tjänsteexport.

Vår ekonomi står inför stora utmaningar

Hur ser du på det ekonomiska läget och konjunkturen inför avtal 2017?

Vår ekonomi står inför stora utmaningar idag men de döljs av den höga BNP-tillväxten som är dopad av vår ökade offentliga konsumtion. Utsikterna på några års sikt känns också sköra eftersom världsekonomin i allmänhet och svensk ekonomi i synnerhet har stimulerats till ett maximum genom den mest expansiva penningpolitik som någonsin skådats. Ingen vet vad som händer i ekonomin vid ett läge av normaliserade räntor. Vi kan nu även addera ännu större politisk risk efter britternas EU-omröstning och i Kina är allt fler bedömare överens om att finansieringen av senaste årens tillväxt vilar på bräcklig grund.

Svensk konkurrenskraft – vilka är de största styrkorna, och vilka är svagheterna?

Vår största styrka är företagens förmåga att röra sig högt upp i värdekedjan och erbjuda högförädlade produkter. Detta är enda möjligheten för ett land som inte vill konkurrera med låga löner som konkurrensvapen. Vår största svaghet är vi inte lyckats skapa en arbetsmarknad som tillvaratar potentialen hos den växande befolkningen. Denna oförmåga leder till en stor belastning på våra statsfinanser samtidigt som den förstärker redan existerande klyftor i landet.

Vilken indikator brukar du använda som snabbtermometer för konjunkturen i Sverige?

Det beror på vad syftet är. Med min bakgrund från den finansiella världen har jag mest varit intresserad av vad som kommer att hända längre fram i framtiden än om sex till tolv månader. Då är orderingången i konjunkturkänsliga bolag en bra indikator. För den som vill få bra kortsiktiga prognoser så är börsindex faktiskt en ganska bra indikator, även om kurserna även påverkas av mycket annat vilket skapar en brus.

Kommentera