From Kompetensutveckling och utbildning

Glädjande med satsningar på kompetensutveckling

Behovet av kompetensutveckling diskuteras dagligen i det svenska samhället och arbetslivet. Det finns ett välkänt gap mellan den befintliga kompetensen och den kompetens företagen behöver för sin kompetensförsörjning. Kompetensutveckling i det dagliga arbetslivet är en mycket viktig fråga för samtliga aktörer i det svenska arbetslivet. Satsningar som sker på detta område är därför glädjande. De är …

Läs mer

Företagen kan göra mycket för kompetensutveckling

I en debattartikel i Arbetsvärlden skriver Almega att vart femte företag saknar en strategi för kompetensutveckling, eller att de saknar en uppfattning om företagets kompetensutvecklingsarbete. Resultaten Almega lyfter fram visar med all önskvärd tydlighet att det är dags för företagen att se redan anställda tjänstemän som en kompetensresurs! Idag handlar den absoluta majoriteten av diskussionerna om att söka arbetskraft …

Läs mer

Kompetensutveckling i fokus på EdTech

Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en era av digital transformation. Att hela samhället befinner sig i en digital transformation där allt och alla kommer att påverkas var tydligt under EdTEch. Likaså var det uppenbart att detta väcker …

Läs mer

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer

Regeringen kallar parterna till samtal om utbildning – men allt detta kan ju göras redan nu!

Budgetpropositionen innehöll, med undantag för rätten att läsa in behörighet till högskola och yrkeshögskola i komvux, inga utbildningssatsningar av intresse för yrkesverksamma tjänstemän. Det mest konkreta är istället att regeringen kallar parterna till samtal om utbildning. Det är visserligen bra, men ändrar inte på det faktum att det är mycket regeringen redan nu kan göra, …

Läs mer

Praktikplats en bra väg till jobb för studenter

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället men mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns. Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för studenter och nyutexaminerade går via praktikplatser och sommarjobb. För att kartlägga i vilken utsträckning företagen där Unionen …

Läs mer

Det främjar kompetensutveckling, som tjänstemän ser det

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivets gång behöver förbättras. Många gånger fungerar det inte i praktiken. För att förbättra är det viktigt att tjänstemännen kommer till tals, och får möjlighet att beskriva vad som bäst främjar deras kompetensutveckling. I en undersökning ställde Unionen följande fråga till tjänstemän i privat sektor: ”Om du fick önska fritt, …

Läs mer

Kompetensutveckling betydelsefullt även för högutbildade

Unionen gratulerar alla medlemmar med examen från universitet eller högskola till era resultat. Men även för högutbildade är behovet stort av att underhålla sin utbildning och kompetens under hela arbetslivet. Bland medlemmar i Unionen finns en mängd olika inriktningar, i olika branscher och med olika bakgrunder. Det finns dock en sak som är gemensam för alla, och …

Läs mer

Kompetensutveckling- en källa till framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

Kompetensutveckling! Dagligen diskuteras detta, ur en mängd olika perspektiv och i en mängd sammanhang. Kompetensutvecklingens stora betydelse är framträdande i det svenska arbetslivet, och i samhället generellt. Det är positivt att vikten av livslång kompetensutveckling uppmärksammas i hög grad, men kanske finns  det också en risk att kompetensutveckling mer eller mindre uppfattas som ett ”inneord”, en trend. Trender associeras med …

Läs mer

Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling. Om någon eventuellt tänker att det inte har någon större betydelse för jämställdheten att män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling så är det dags att tänka om, för det har det i allra högsta grad. Olika typer av kompetensutveckling ger nämligen …

Läs mer

april 2017

Störst av allt är fritiden?

Mår vi som bäst på fritiden eller på jobbet? Den frågan lämnade SOM-institutet svar på i tisdags (25/4). Det konstaterades att välbefinnandet är generellt högre på fritiden jämfört med på arbetet, men att upplevelsen av meningsfullhet är högre på jobbet än på fritiden. Frågan är hur relevant dikotomin mellan jobb och fritid är i ett …

Läs mer

Förbättrad läkemedelsanvändning är jätteviktigt – kommunikation hjälper till

Utredningen ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte” är på remiss och Unionen har svarat. Utredningen föreslår bland annat att tv-apparater i väntrummen på vårdcentraler och sjukhus ska vara en kommunikationskanal. Det är så klart bra men det räcker inte. I dagens informationssamhälle kan vi inte nöja oss med en enda kommunikationskanal som dessutom …

Läs mer

Så mår din bransch!

Bygg- och fastighetsbranschen har ljusast framtid enligt Unionens klubbar. Transport och logistik hamnar i botten, trots positiva förväntningar även i dessa företag. Det visar Unionens branschbarometer*. Så hur går det för just din bransch? Kolla här:   Bygg och fastighet Du jobbar i den bransch som toppar listan över positiva förväntningar med en branschbarometer på …

Läs mer

Oroande och onödig utveckling av sjukfrånvaron

Det tar betydligt längre tid för personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser att komma tillbaka i arbete, jämfört med genomsnittet för alla diagnoser. Dessutom är det vanligare med återfall i ny sjukskrivning, bland personer som är sjukskrivna i psykiatriska diagnoser. Psykiatriska diagnoser är förknippade med de längsta sjukskrivningarna – de är till och med …

Läs mer

Flygskatten har rätt intentioner – men slår fel

I regeringens vårbudget finansieras en sänkning av kostnaderna för ett företags förste anställde med en ny skatt på flygresor. Att stimulera enmansföretag att ta steget att växa genom anställning är utmärkt, men det hade varit bättre om finansieringen skedde på något annat sätt. I grunden är det naturligtvis en bra princip att staten genom regelverk, …

Läs mer

Tungt på offentligsidan i vårbudgeten

I en snabb kommentar till vårbudgeten konstaterar Unionen idag att den sänkta skatten för företagets första medarbetare är en välkommen satsning, som förhoppningsvis får arbetsmarknaden att fungera bättre. Unionen delar regeringens bild att det går bra för svensk ekonomi. Man kan också konstatera att dagens vårbudget är väldigt tung på offentligsidan. Det är satsningar på polis, …

Läs mer