From Kompetensutveckling och utbildning

Glädjande med satsningar på kompetensutveckling

Behovet av kompetensutveckling diskuteras dagligen i det svenska samhället och arbetslivet. Det finns ett välkänt gap mellan den befintliga kompetensen och den kompetens företagen behöver för sin kompetensförsörjning. Kompetensutveckling i det dagliga arbetslivet är en mycket viktig fråga för samtliga aktörer i det svenska arbetslivet. Satsningar som sker på detta område är därför glädjande. De är …

Läs mer

Företagen kan göra mycket för kompetensutveckling

I en debattartikel i Arbetsvärlden skriver Almega att vart femte företag saknar en strategi för kompetensutveckling, eller att de saknar en uppfattning om företagets kompetensutvecklingsarbete. Resultaten Almega lyfter fram visar med all önskvärd tydlighet att det är dags för företagen att se redan anställda tjänstemän som en kompetensresurs! Idag handlar den absoluta majoriteten av diskussionerna om att söka arbetskraft …

Läs mer

Kompetensutveckling i fokus på EdTech

Under torsdagen samlades personer med särskilt intresse för teknik, digitalisering, kompetensutveckling och utbildning i Stockholm på EdTech. På konferensen diskuterades behovet av utbildning och kompetensutveckling i en era av digital transformation. Att hela samhället befinner sig i en digital transformation där allt och alla kommer att påverkas var tydligt under EdTEch. Likaså var det uppenbart att detta väcker …

Läs mer

Positiva M-förslag till yrkesverksammas kompetensutveckling – men var finns övriga partier?

Det finns i Moderaternas budgetförslag positiva och viktiga förslag för att underlätta de yrkesverksammas kompetensutveckling, medan övriga allianspartier inte alls lyfter den frågan. Ericssons aviseringar om neddragningar i Sverige i förra veckan visar att behovet är stort och brådskande. Att i detalj granska och jämföra oppositionspartiernas samtliga budgetmotioner är knappast möjligt på det lilla utrymme som …

Läs mer

Regeringen kallar parterna till samtal om utbildning – men allt detta kan ju göras redan nu!

Budgetpropositionen innehöll, med undantag för rätten att läsa in behörighet till högskola och yrkeshögskola i komvux, inga utbildningssatsningar av intresse för yrkesverksamma tjänstemän. Det mest konkreta är istället att regeringen kallar parterna till samtal om utbildning. Det är visserligen bra, men ändrar inte på det faktum att det är mycket regeringen redan nu kan göra, …

Läs mer

Praktikplats en bra väg till jobb för studenter

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället men mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns. Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för studenter och nyutexaminerade går via praktikplatser och sommarjobb. För att kartlägga i vilken utsträckning företagen där Unionen …

Läs mer

Det främjar kompetensutveckling, som tjänstemän ser det

Möjligheterna till kontinuerlig kompetensutveckling under arbetslivets gång behöver förbättras. Många gånger fungerar det inte i praktiken. För att förbättra är det viktigt att tjänstemännen kommer till tals, och får möjlighet att beskriva vad som bäst främjar deras kompetensutveckling. I en undersökning ställde Unionen följande fråga till tjänstemän i privat sektor: ”Om du fick önska fritt, …

Läs mer

Kompetensutveckling betydelsefullt även för högutbildade

Unionen gratulerar alla medlemmar med examen från universitet eller högskola till era resultat. Men även för högutbildade är behovet stort av att underhålla sin utbildning och kompetens under hela arbetslivet. Bland medlemmar i Unionen finns en mängd olika inriktningar, i olika branscher och med olika bakgrunder. Det finns dock en sak som är gemensam för alla, och …

Läs mer

Kompetensutveckling- en källa till framgång, trygghet och glädje i arbetslivet

Kompetensutveckling! Dagligen diskuteras detta, ur en mängd olika perspektiv och i en mängd sammanhang. Kompetensutvecklingens stora betydelse är framträdande i det svenska arbetslivet, och i samhället generellt. Det är positivt att vikten av livslång kompetensutveckling uppmärksammas i hög grad, men kanske finns  det också en risk att kompetensutveckling mer eller mindre uppfattas som ett ”inneord”, en trend. Trender associeras med …

Läs mer

Mäns kompetensutveckling ger bättre långsiktig trygghet

I Unionens kompetensutvecklingsbarometer, som släpptes i juni 2016, framgår att kvinnor och män genomför olika typer av kompetensutveckling. Om någon eventuellt tänker att det inte har någon större betydelse för jämställdheten att män och kvinnor genomför olika typer av kompetensutveckling så är det dags att tänka om, för det har det i allra högsta grad. Olika typer av kompetensutveckling ger nämligen …

Läs mer

mars 2017

Regeringen beslutar i dag om arbetsrättsliga villkor i offentliga upphandlingar

Nu finns det äntligen en majoritet i Riksdagen för att säkerställa sjysta arbetsvillkor vid offentlig upphandling. Det är ett mycket välkommet besked även om det inte nått hela vägen för tjänstepension och försäkringar!   Förändringarna i lagen går i rätt riktning. Unionen har understrukit att upphandlingslagarna bör utformas så att de kan användas som stöd …

Läs mer

Bra med kompetenslyft på apotek men mer behövs

Apoteksmarknadsutredningen har idag lagt fram sitt betänkande. Utredningen ger i sin helhet bra förslag på hur apoteken kan fortsätta utvecklas, erbjuda hög kompetens men också öka tillgängligheten. En viktig fråga för Unionen är kvalitén på den kompetens som apoteken behöver erbjuda för att undvika risktagande med patientsäkerheten. Här föreslår utredningen att kompetensen hos den som …

Läs mer

Framtidens företag är föräldravänliga, eller?

Familjen gör comeback bland de yngre generationerna på arbetsmarknaden. Utöver att få ett bra jobb, så handlar drömmen för många unga om att skaffa barn och hitta den rätte att dela livet med. För Unionen är det självklart, att graviditet, föräldraledighet och ett aktivt föräldraskap är positiva inslag i arbetslivet. Dock visar Unionens senaste undersökning …

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig

Än idag finns det oförklarliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Genom att göra en jämställdhetsanalys av lönesättningen kan arbetsgivarna minska skillnaderna. Lagstiftningen om årliga lönekartläggningar är på plats. Men det räcker inte. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar. När lönegapet mellan män och kvinnor diskuteras, finns det inte sällan med en underton av trött förvåning. …

Läs mer

Unionens politik för apoteken och miljön

Miljöfrågorna blir allt viktigare för alla; patienter, kunder, personal, näringslivet och samhället. Unionen har i dagarna tagit beslut om vilken politik vi ska driva för apoteken som är en del av farmaci- och hälsobranschen. Miljöfrågorna har en självklar del i politiken då de blir alltmer aktuella för apoteksaktörerna. Unionen anser bland annat att miljöhänsyn ska …

Läs mer


februari 2017

Oacceptabelt att föräldraskap ger sämre karriär

Av den undersökning som ligger till grund för Unionens nysläppta rapport Föräldravänligt arbetsliv 2017 framgår att en oroväckande hög andel av de privatanställda tjänstemännen upplever att föräldraledigheten varit en bromskloss i karriären. Föräldralediga riskerar också att hamna på efterkälken i lönehänseende. Risken att drabbas av negativa effekter ökar i takt med längden på föräldraledigheten. Sedan år …

Läs mer