Praktikplats en bra väg till jobb för studenter

Tobias Brännemo

Svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är en utmaning för hela samhället men mycket ansvar ligger hos företagen själva att locka till sig den kompetens som finns.

Unionen ser att en bra väg in på arbetsmarknaden för studenter och nyutexaminerade går via praktikplatser och sommarjobb. För att kartlägga i vilken utsträckning företagen där Unionen har klubbar erbjuder studenter någon form av praktikplats, sommarjobb eller möjlighet att göra examensarbete på arbetsplatsen har vi genomfört en undersökning bland våra klubbar.

Tre av fyra erbjuder plats

Erbjuder företaget studenter praktikplats, sommarjobb, möjlighet att göra examensarbete på arbetsplatsen eller liknande i syfte att locka och/eller utvärdera studenterna till anställning efter avslutad utbildning?

/ Ja Nej Vet ej
Andel arbetsplatser 73.2 18.5 8.3

Nästan tre av fyra (73 procent) klubbar uppger att deras företag erbjuder studenter någon form av praktikplats, sommarjobb eller möjlighet att göra examensarbete på arbetsplatsen som ett sätt att locka till sig eller utvärdera studenter inför framtida anställning.

Företagen inom industrin är betydligt mer benägna att erbjuda praktikplats

En grov uppdelning av svaren i sektorerna industri och tjänstesektor visar att företagen inom industrin är betydligt mer benägna att erbjuda plats (85 procent) än företagen inom tjänstesektorn (63 procent).

Undantaget i tjänstesektorn är IT-branschen, även där erbjuder 85 procent av företagen plats. Undersökningen visar också att större företag i högre utsträckning erbjuder platser än mindre företag.

Ingenjörer mest eftertraktade

Vilken typ av utbildning har de studenter som är attraktiva för ert företag? (Flera svar möjliga)

/ Ingenjörsutbildning Systemvetenskap el annan utbildning inom IT Ekonomi Annan naturvetenskaplig utbildning Personalvetarutbildning Juridik Humaniora Annan samhällsvetenskaplig utbildning
Andel arbetsplatser 77 28 27 13 6 3 2 2

Den utbildning som är absolut mest eftertraktad av företagen är ingenjörsutbildning. Mer än tre av fyra klubbar uppger att ingenjörsstudenter är attraktiva för företagen.

När det kommer till andra utbildningstyper är intresset inte lika stort. Intresset för ingenjörer är särskilt stort inom industrin.

Inom IT-branschen är det, naturligt nog, främst systemvetare eller studenter med annan IT-utbildning som erbjuds platser.

Tillgången på kunskap och kompetens är en avgörande faktor för näringslivets konkurrenskraft, och för viljan att fortsätta investera i Sverige. Vikten ökar ytterligare till följd av den snabba strukturomvandlingen och allt hårdare globala konkurrensen.

Sverige måste kunna konkurrera med höga förädlingsvärden, det vill säga med innovationer, forskning, kunskap och kompetens samt inte minst med att vara duktiga på både entreprenörskap och intraprenörskap (att förändra internt).

Det finns egentligen inte så stora alternativ till den strategin, om vi vill fortsätta vara ett land med högt välstånd och god välfärd.

Statistik visar dock samtidigt att bristen på rätt kvalificerad arbetskraft upplevs som ett stort hinder för många företag. Det avspeglas till exempel i Konjunkturinstitutets barometerundersökning där 28 procent av företagen i april svarade att de har brist på arbetskraft, en andel som trendmässigt har ökat sedan mitten av 2013.

En stor del av problemen vad gäller svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens är på olika sätt samhällets ansvar. Det gäller i huvudsak dimensioneringen av utbildningssystemen, det gäller studiemedelssystemen och samverkanssystemen mellan akademi och näringsliv och det gäller bostadsbristen (som framför allt i storstäderna gör det svårt att hitta en bostad även om man kan hitta ett nytt jobb).

Men viktiga delar ligger även på företagen själva. Till dessa hör möjligheten att erbjuda olika typer av praktikplatser, sommararbeten etc som ett sätt både att öka intresset för sin egen verksamhet hos de studerande, att tidigt knyta viktiga kompetenser till sig liksom att få nya impulser till företaget, något som kanske är speciellt viktigt i mindre företag.

Att 3 av 4 företag erbjuder någon form av närmare kontakt med studenter är viktigt och positivt.

Att totalt sett tre av fyra företag erbjuder någon form av närmare kontakt med studenter är viktigt och positivt. Som undersökningen visar är det främst industriföretag som erbjuder studenter plats.

Resultatet är väntat både med tanke på att dessa företag oftast har den längsta erfarenheten av samverkan med högskolorna, men också med tanke på att branschen uppvisar generellt högre bristtal, och då framför allt för ingenjörer/tekniker.

Det behövs betydligt mer kontakter mellan studenter och de mindre företagen.

Det är främst de större företagen som erbjuder platser, vilket är naturligt med tanke på de resurser som, i vart fall initialt, krävs. Med tanke på att en stor tillväxtpotential finns i de mindre företagen samtidigt som kunskapsnivån där generellt är lägre, vore det dock önskvärt med betydligt mer kontakter mellan studenter och företag i denna grupp.

Kommentera