Dags att sätta mångfaldens möjligheter i centrum

I samband med Unionens seminarium ”Framtidens mångfaldsarbete” släpps rapporten ”Öka inkluderingen”. Rapporten visar att mångfaldsklimatet på arbetsplatserna där de privatanställda tjänstemännen jobbar överlag är öppet och inkluderande. Men det finns förbättringsbehov och krafttag måste tas för att sätta stopp för diskriminering och trakasserier i arbetslivet.

Mångfaldsklimatet är överlag öppet och inkluderande – men det finns förbättringsbehov

Unionens rapport visar att en absolut majoritet av de svarande som deltog i undersökningen anser att alla medarbetare behandlas med respekt oavsett olikheter och bakgrund på deras arbetsplats. Tre av fyra har själv en positiv inställning till mångfald på arbetsplatsen. Det är glädjande.
Det finns dock respondenter som inte anser att alla medarbetare behandlas med respekt oavsett vilka de är eller vilken bakgrund de har och att inte alla är positivt inställda till mångfald på arbetsplatsen. Flera deltagare i undersökningen uppger också att de själva upplevt sig utsatta för diskriminering eller trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Detta är omständigheter som behöver tas på största allvar.

Policy och handlingsplan för mångfaldsarbetet liksom ledningens ansvarstagande spelar roll

Det finns skeptiker som anser att policies endast är vackra ord som inte får någon praktisk betydelse, att handlingsplaner är hyllvärmare som inte får någon faktisk effekt. Unionens rapport visar på motsatsen. När det sätts tydliga ramar för vilka värderingar som gäller och vilka beteenden som accepteras, och när det bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att öka inkluderingen, upplever markant flera svarande i undersökningen att alla, oavsett olikheter och bakgrund, behandlas med respekt, att fler tror på nyttan med mångfald för företaget och att fler har en positiv inställning till mångfald på arbetsplatsen.

Fack och arbetsgivare har ansvar för ett fullt ut inkluderande arbetsliv

Dessvärre är det endast hälften av deltagarna i undersökningen som arbetar på en arbetsplats där någon chef eller annan ledningsrepresentant har lyft frågan om mångfald och endast en tredjedel av respondenterna jobbar på arbetsplatser som har en policy och handlingsplan för mångfaldsarbetet. Det är vare sig tillräckligt eller tillfredsställande. Unionen anser att alla arbetsgivare i samverkan med fackliga representanter bör utarbeta och kommunicera en klar och tydlig mångfaldspolicy, inklusive en uppförandekod liksom en handlingsplan för det systematiska mångfaldsarbetet som syftar till att öka inkluderingen och förändra negativa mångfaldsattityder till positiva.

Mångfald är lönsamt

Unionen anser att mångfald, förutom att vara en viktig rättvise- och demokratifråga, är lönsamt. Det är klart som korvspad att arbetsgivare som rekryterar utan att diskriminera och som tillhandahåller en arbetsplats fri från trakasserier och diskriminering har lättare att attrahera och behålla spetskompetens vilket ökar företagets konkurrenskraft. Medarbetare på arbetsplatser där alla kan vara sig själva, och inte behöver ödsla tid och energi på att anpassa sig till begränsande normer, kan ägna sig åt de arbetsuppgifter som de faktiskt är anställda för att utföra. Det ökar effektiviteten och produktiviteten vilket får såväl positiva kvalitativa som kvantitativa effekter.

Mer mångfald gör alla till vinnare

Det är dags att sluta upp med att prata om mångfaldsarbete i termer av en onödig byråkratisk pålaga som inte leder till konkreta förbättringar och positiva effekter. I framtiden måste vi fokusera på mångfaldens möjligheter. Mångfald gör alla till vinnare – individen, företagen och samhället.

Kommentera